Existuje již orientační návrh turistických tras v Brdech?

0 0 0

Tento týden jsme zveřejnili informaci o tom, že vedení města Příbrami považuje otázku včasného vyznačení tras za velmi důležitou součást budování turistické infrastruktury v oblasti Brd a jednu z podmínek bezproblémového rozvoje cestovního ruchu v regionu. Z následné diskuse kolem této informace vyplynulo pár otázek: existuje již orientační návrh tras? Kdy bude vyznačena první turistická a první cyklotrasa? Budou trasy obohaceny o nějaká odpočívadla jako jsou např. lavičky či altánky u některých cílových bodů či křížení?

Nemůžeme bohužel prozatím posloužit bližšími časovými údaji. Koordinační schůzka dotčených orgánů a organizací (Klub českých turistů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí, Újezdní úřad, Vojenské lesy,s.p., Ministerstvo obrany a snad i obce) teprve bude svolána. Jejím iniciátorem by měla být Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pokud se tak nestane do čtrnácti dnů, pokusí se město Příbram samo takovou schůzku iniciovat a svolat, protože se domníváme, že nelze ztrácet čas.

Nějaké návrhy vedení tras existují, ale některé z nich (s nimiž jsme měli možnost se seznámit) obsahují celkem závažné chyby a nedostatky, zřejmě vyplývající z neznalosti aktuální situace, ale i budoucích poměrů ve vyhlašované CHKO. Město samo má připraveno cca 12 návrhů konkrétních tras turistických, cyklistických i pro běžkaře, které podle nás těmto podmínkám vyhovují, a které vycházejí i z už existujících tradičních, ale neoficiálních tras a tratí, které můžeme na schůzce nabídnout. 

Ty trasy, ale i harmonogram jejich rekognoskace v terénu a následné vyznačení, musí být nejprve dohodnuty mezi relevantními aktéry, vypracována a schválena jejich dokumentace (je to bohužel také „papírová válka“) a následně pak dohodnut harmonogram vyznačení schválených tras. Pokud je nám známo, Klub českých turistů je připraven zahájit příslušné činnosti prakticky okamžitě, jakmile budou vyřešeny všechny formální náležitosti.

Pokud jde o vybavení (mobiliář) těch značených tras, je to opět věcí dohody zúčastněných. Protože dosud nebyla ustavena Správa CHKO (a CHKO nebyla zatím ani vládou vyhlášena), je k jednání o tom příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (resp. Ministerstvo životního prostředí) a organizace, které jsou pověřeny hospodařením na tom území (hlavně tedy Vojenské lesy,s.p.) a jeho správou (Újezdní úřad) s Klubem českých turistů. Můžeme se tedy zatím pouze domnívat (a navrhovat) aby kromě vyznačení tras byly vybudovány i některé další prvky – odpočívadla apod. Je ale třeba také dohodnout, čím vším má být ten mobiliář vybaven. Domníváme se, že jeho nezbytnou součástí by měly být také odpadkové koše – což však předpokládá i dohodu o odvozu a likvidaci odpadků.


Foto: Jindřichova skála, ze které je výhled na zříceninu Hradu Valdek.
Autor foto: Město Příbram, Pavlína Svobodová.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram-city.cz

 Počet zobrazení: 3714 | Aktualizováno: 22. 05. 2015