Ministr dopravy a premiér jednali s vedením města

 

Vybudování tzv. Jihovýchodního obchvatu města Příbrami bylo tématem pátečního pracovního setkání vedení města Příbrami s ministrem dopravy Danem Ťokem. O vážnosti, kterou vedení města otázce realizace jihovýchodního obchvatu přikládá, svědčí i fakt, že tohoto pracovního setkání se osobně zúčastnil i předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

„O zahájení výstavby druhé části obchvatu je v podstatě rozhodnuto. Smyslem dnešního pracovního setkání se členy vlády včetně pana premiéra a zástupců Ředitelství silnic a dálnic bylo poukázat na závažnost rozhodnutí, které se týká výstavby jihovýchodního obchvatu jako celku a o kterém bude centrální komise ministerstva dopravy rozhodovat již v několika málo následujících měsících,“ uvedl k výsledkům jednání, které probíhalo i za účasti veřejnosti, příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Podle Vařeky bylo pro město a jeho obyvatele důležité zdůraznit i jiný pohled na výstavbu, než je jenom pohled ekonomický: „Pro Příbramáky je totiž naprosto zásadní to, zda vnitřek města bude i nadále zatěžován neúměrnou dopravou.“

Mnohokráte bylo během debaty zdůrazňováno to, že výstavbou pouze první části obchvatu by většina hlavních ulic spíše utrpěla, než aby získala. „Jinak jsou na tom samozřejmě obyvatelé městské části Březové Hory, kterým bude výstavbou ať jedné, nebo obou etap pomoženo zcela zásadním způsobem,“ je si jist Vařeka.

Ministr dopravy, i zástupci Ředitelství silnic a dálnic se několikrát v průběhu jednání vyjádřili tak, že podle nových pravidel posuzování výstavby, budou rovněž otázky bezpečnosti a ekologie brány na zřetel.

 

Aktuální stav přípravy výstavby obchvatu 

Ministerstvo dopravy ČR při schvalování aktualizace záměru projektu rozhodlo prozatím o pokračování přípravy pouze 2. části obchvatu. Stavba „I/18 Příbram jihovýchodní obchvat – 2. část“, má začátek u obce Bohutín a končí u obce Brod (u „Ornova mlýna“) na silnici I/66, kde je navrženo přebudování současné stykové křižovatky III/1912 a I/66 na kapacitní okružní křižovatku, která zajistí i napojení areálů výroby a služeb ve Zdaboři na silnici I/66 bez hrozby navýšení dopravy v Žežicích. Tato stavba zabezpečí převedení veškeré tranzitní automobilové dopravy z obcí Bohutín, Vysoká Pec, Havírna a Příbram-Březové Hory (tranzit ve směru D4 – Rožmitál pod Třemšínem, který sám o sobě není hlavní dopravní zátěží na dnešní I/18 na průtahu Příbramí). Oblast Březových Hor, která je poddolována, je zcela nevhodná pro těžkou kamionovou dopravu. Celá stávající trasa velice silně zasahuje do života občanů těchto obcí, zejména z hlediska hlukové zátěže, prašnosti a celkové bezpečnosti. Na tuto část je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a byla podána žádost o územní rozhodnutí. Hluková situace v Brodu bude řešena v souvislosti s realizací této stavby.

Příprava 1. a 3. části je pozastavena až do vydání aktualizace prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb, které musí respektovat nové pokyny EU. Na základě takto aktualizovaných Prováděcích pokynů bude následně zpracována aktualizace ekonomického hodnocení projektu a tento bude znovu předložen k posouzení Centrální komisi ministerstva dopravy ČR. Aktuálně je v rámci 2. části jihovýchodního obchvatu (úsek Bohutín – Ornův mlýn) dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 12. 12. 2017 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Proces jeho vydání je přerušen nejdéle do 31. 12. 2018 z důvodu nutnosti doplnění podkladů dle požadavku stavebního odboru. Objednán byl projekt podrobného geotechnického průzkumu s termínem do srpna 2018.

 

Další projednávaná témata 

V průběhu pracovní schůzky, která proběhla ještě před její veřejnou částí, byl za přítomnosti ministra Ťoka dohodnut postup společné práce města a Ředitelství silnic a dálnic na projektech rekonstrukce Milínské ulice, odstranění staré železniční vlečky a přejezdu z Husovy ulice nebo vybudování nové železniční zastávky Příbram sídliště a dalších:

 

* Oprava silnice č. I/66 ul. Milínská (v úseku od křižovatky s ul. Špitálská po okružní křižovatku u Drupolu Příbram):
V této ulici došlo od roku 2014 do současné doby k 39 dopravním nehodám, z toho se v sedmi případech jednalo o sražení chodců. Zároveň je tato ulice jedním z nejkritičtějších míst v Příbrami, co se parkování týče. Součinnost města a ŘSD je proto v tomto případě zcela nezbytná.

Do konce roku 2018 se předpokládá zadání soutěže na zpracování projektové dokumentace tohoto úseku silnice I/66. Projektování daných úseků bude plně v koordinaci s místní samosprávou a budou koordinovány opravy sítí s opravou komunikace.

 

* Výstavba zastávky Příbram sídliště:
Datum zahájení začátkem příštího roku, téhož roku bude ukončení, náklady cca 30 mil. Kč, zastávka přiblíží železniční dopravu obyvatelům největšího příbramského sídliště.

 

* Odstranění vlečky ze silnice č. I/18, ul. Husova:
Je zpracována projektová dokumentace na odstranění přejezdu a opravu povrchu od železničního přejezdu po Kaufland. V současné době probíhá výběr zhotovitele, předpokládaná realizace počátkem IV. čtvrtletí 2018.

 

* Oprava a rozšíření komunikace č. II/118 vedoucí z Příbrami na Hluboš, Jince a dále až do Zdic:
V současné době probíhá realizace na úseku II/118 Příbram - Trhové Dušníky. Probíhá soutěž na zhotovitele stavby v úseku II/118 Trhové Dušníky – Hluboš.

 

* Oprava povrchů silnic nižších tříd (např. silnice č. II/118 ul. Balbínova, č. III/1189 v osadách Lazec a Kozičín, III/11417 ul. Jinecká a Dobříšská):
V současné době jsou v realizaci čtyři stavby  III/0307 Lešetice – průtah a III/0191 Vševily-Hlubyně-Březnice. U stavby III/12133 hranice JČ kraje-kř.III/10529 se předpokládá podepsání smlouvy v říjnu 2018. Dále se předpokládá zahájení stavby II/114 Dobříš, most ev.č. 114-016 s financováním z IROP.

Dále jsou připravovány stavby s možným zahájením v roce 2018/2019, které budou zahajovány dle disponibilních zdrojů krajského úřadu. Jedna se o stavby III/11816 Višňová, II/119 Rybníky, II/119 Drhovy, III/10226 Daleké Dušníky, III/00410 Starosedlský Hrádek, II/120 a III/10529 Sedlec – Prčice, III/11554 Hluboš – odvodnění, III/10226 Nečín – Bělohrad, II/121 rekonstrukce opěrné zdi v Prčici.

Další připravené stavby nejsou v současné době finančně kryté, jako jsou II/114 Dobříš – sanatorium, II/114 Nový Knín - Sudovice, 2 úseky, II/119 Borotice-kř. III/10223, III/10235 Bláhova Lhota – Vletice.

V roce 2019 se předpokládá zahájení staveb II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa a stavby  II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady I. etapa.

Odkaz na záznam z pracovního jednání zde

Další informace   

Pavlína Svobodová, DiS.
tisková mluvčí
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města PříbramiPočet zobrazení: 1362 | Aktualizováno: 03. 09. 2018