Pozvánka na 2. zasedání ZM Příbram

Město Příbram zve občany na 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná v pondělí 15. 12. 2014 od 17 hodin v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova RD Příbram)

Program:

1. Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, ověřovatelé, program, informace
2. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 750/2014
3. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 839/2014
4. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 811/2014
5. Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R. usn. č. 840/2014
6. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram
7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram
8. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2015
9. Stanovení oddávajících pro volební období 2014 – 2018
10. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
11. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor
12. Návrh na odpis dluhu a poplatku z prodlení u bývalého nájemce nebytového prostoru v Příbrami VII/288 – firmy Likomex, s. r. o.
13. Žádost o dotaci na rok 2015 z dotačního programu Podpora terénní práce
14. Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (4. ročník Poháru města Příbram v Teamgymu)
15. Žádost o dotaci TJ Sokol Příbram (účast členek Sokola Příbram na ME v Teamgymu na Islandu)
16. Křížové domy, Cíl – apelace paní Novákové
17. Návrh obecně závazné vyhlášky o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram
18. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry
20. Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2013 a Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2014
21. Žádost Volejbalového klubu Příbram, o. s., o prominutí zbývající části zápůjčky
22. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory
23. Nabídka k využití předkupního práva k pozemku p. č. st. 422/3, k budově s čp. 384, Příbram VI–Březové Hory, na pozemku p. č. st. 422/3 a p. č. st. 422/1 a k budově bez čp/če – garáž na pozemku p. č. st. 1989, vše k. ú. Březové Hory
24. Žádost o souhlas s vestavbou pod severní tribunu na pozemku p. č. 361/8, k. ú. Lazec
25. Žádost SK SPARTAK Příbram, o. s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým povrchem, na pozemku p. č. 1140/1, k. ú. Příbram
26. Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/16, k. ú. Příbram
27. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/107, o výměře cca 60 m² z celkové výměry 476 m², k. ú. Příbram
28. Výzva Okresního mysliveckého spolku Příbram, Dvořákovo nábřeží 12, Příbram IV, k jednání ohledně řešení záměru odkupu části pozemku p. č. 2790, k. ú. Příbram
29. Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram
30. Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram
31. Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st. 1992 a p. č. st. 2338 v katastrálním území Březové Hory
32. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice
33. Žádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín
34. Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín
35. Žádost o snížení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v katastrálním území Příbram
36. Žádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram
37. Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory
38. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne 16.06.2014
39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4481/3 v k. ú. Příbram
40. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/9 v k. ú. Březové Hory
41. Záměr výkupu pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín od ČR ÚZSVM, Praha
42. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 665/10 v k. ú. Březové Hory
43. Prodej volného bytu č. 1 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 151 o vel. 2+0 obálkovou metodou
44. Prodej volného bytu č. 44 v Příbrami VII, ul. Březohorská čp. 183 o vel. 2+1 obálkovou metodou
45. Prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 152 o vel. 2+0 obálkovou metodou
46. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města
47. Stanovení paušální částky, jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2015
48. Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI
49. IPRM V – rozsah investičních akcí
50. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2015
51. Výběr zhotovitele stavebních prací – Zateplení objektu plaveckého bazénu Příbram – výsledek
52. Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku na rok 2015, stanovení nájemného provozovateli vodohospodářského majetku a uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu a komplexním provozování vodohospodářského majetku
53. Různé
54. Diskuse, interpelace, závěr

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

 

 Počet zobrazení: 3437 | Aktualizováno: 06. 12. 2014