Podklady k 2. zasedání ZM Příbram dne 7. 11. 2022

0 0 0

                                                                                

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

         b) Složení slibu člena Zastupitelstva města Příbram

         c) Schválení programu jednání

         d) Informace rady města

2.      Jednací řád Zastupitelstva města Příbram, dokument

3.      Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, dokument

4.      Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, dokument

5.      Poskytování dalšího plnění členům zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce, dokument

6.      Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram, dokument

7.      Zřízení osadních výborů, dokument

8.      Stanovení oddávajících pro volební období 2022-2026, dokument

9.      Uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody u Čekalíkovského rybníku, dokument

10.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi“, dokument

11.   Žádost o individuální dotaci na projekt Putování se světýlky za sv. Martinem, dokument

12.   Žádost o prodej pozemku p. č. 3210/8 v katastrálním území Příbram, dokument

13.   Žádosti o prodej pozemků p. č. 573/18 a p. č. 573/25, oba v katastrálním území Příbram, dokument

14.   Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Lazec a Podlesí nad Litavkou, dokument

15.   Nabídka bezúplatného převodu id. 1/2 podílu pozemku p. č. 745/7 v katastrálním území Lazec, dokument

16.   Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva – pozemek p. č. 715/333 v k. ú. Březové Hory, dokument

17.   Prodej části pozemku p. č. 2762/47 o výměře 161 m2 z celkové výměry 170 m2, k ú. Příbram , dokument

18.   Žádost o prodej pozemku p. č. 172/2 v k ú. Žežice, dokument 

19.   Uzavření pracovněprávního vztahu mezi městem Příbram a členkou zastupitelstva Bc. Denisou Kotkovou, dokument

19.   Různé

20.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Jan Konvalinka

                                                                                                        starosta

 

Vyhotoveno dne: 21.10.2022

Ev.č. ZM/11-07/2

 Počet zobrazení: 971 | Aktualizováno: 23. 11. 2022