Rekultivace skládky Květná

0 0 0

Logo Operačního programu Životní prostředí

Rekultivované území - Květná - situace po ukončení realizace projektu

Název projektu Rekultivace skládky Květná
Operační program Operační program Životní prostředí
Stručný popis projektu V rámci projektu se vytvarovala skládková tělesa, vybudovaly se technické uzavírací bariéry (nepropustného pláště) na ploše skládky, vytvořily se vegetační kryt, provedly se záchytné odvodňovací příkopy pro odvod srážkové vody mimo těleso skládky, revize zatrubnění potoka pod tělesem skládky, revize a vyčištění jímky výluhových skládkových vod. Cílem projektu bylo zamezení šíření znečištění do okolí tělesa skládky a minimalizace ekologické zátěže v okolí skládky. Cílem technických opatření bylo zabránit rotaci tělesa skládky srážkovou vodou, znemožnit vyluhování odpadů a eliminovat možnost kontaminace podzemních a povrchových vod vnitřními výluhovými vodami.
Celkové výdaje na realizaci projektu 30.909.158,00 Kč
  • způsobilé výdaje
30.909.158,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP ŽP 27.818.242,03 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 3.090.915,97 Kč
Termín realizace 01/2012 - 10/2012

Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 5800 | Aktualizováno: 28. 03. 2014