Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Městská realitní kancelář

0 0 0

 

Vedoucí: Ing. Pavla Sýkorová

Kontaktní adresa: Městská realitní kancelář, Čs. armády 5, 261 01 Příbram IV

Kontaktní informace: tel./fax 318 629 815, tel. 318 498 291 (294, 295, 296, 299)
E-mail: merk@pribram.eu

Úřední hodiny:
pondělí  8-12    13-17
středa    8-12    13-17

Po dohodě s příslušným pracovníkem si můžete domluvit schůzku na jiný termín.

 

Popis činnosti:

Přijímá a vyřizuje žádosti:

 • o přidělení volného bytu,
 • o schválení výměny bytů,
 • o přechod nájmu bytu,
 • o schválení podnájmu bytu nebo jeho části,
 • o případné stavební úpravy v bytě ze strany nájemce,
 • o prodloužení nájmu.

 

Vypisuje a organizuje:

 • výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek  tzv. "obálkovou metodou",
 • výběrové řízení na pronájem bytu/bytových jednotek,
 • výběrové řízení na prodej volných nebytových prostorů tzv. "obálkovou metodou" v domech s byty,
 • výběrové řízení na pronájem nebytových prostorů / nebytových jednotek v domech s byty.

 

Zajišťuje:

 • správu a údržbu bytových domů, nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města Příbram (dále jen "nemovitostí"), dále zajišťuje na svěřeném úseku výkon všech souvisejících práv a povinností náležejících vlastníkovi nemovitostí, vyjma zcizení nemovitostí a výkonu všech majetkových rozhodovacích práv svěřených radě města, zastupitelstvu města nebo jiným orgánům města,
 • správu a údržbu bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Příbram umístěných v budovách SVJ,
 • správu městské ubytovny.

 

Vede:

 • evidenci nájemníků bytů/bytových jednotek a nebytových prostorů/nebytových jednotek v budovách ve vlastnictví města Příbram a evidenci nájemníků bytových jednotek a nebytových jednotek ve vlastnictví města Příbram v budovách SVJ,
 • evidenci ubytovaných v městské ubytovně,
 • evidenci neplatičů nájemného bytů a nebytových prostorů ve spravovaném majetku,
 • evidenci a přípravu materiálů pro soudní spory z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor.

 

Spolupracuje:

 • při tvorbě obecně závazných vyhlášek a dalších právních norem, vnitřních předpisů,
 • při přípravě plánu oprav a investic do spravovaného majetku,
 • s právními odborníky při řešení soudních sporů, týkajících se bytové problematiky.

 

Zpracovává:

 • podklady pro jednání orgánů MěÚ Příbram - zastupitelstva, rady, bytové komise a odpovídá za plnění jimi přijatých usnesení, jakož i za dodržování směrnic a opatření nadřazených orgánů,
 • návrh ročního rozpočtu nákladů na údržbu a opravy bytů/bytových jednotek a nebytových prostorů/nebytových jednotek ve správě MěRK na následující rok, na následující rok, návrh ročního rozpočtu investic do spravovaného majetku na následující rok
 • roční (popř. pololetní) vyúčtování záloh na služby u bytů/bytových jednotek a nebytových prostorů/nebytových jednotek ve správě MěRK.

 

Vyřizuje:

 • stížnosti, žádosti o prošetření, týkající se bytové problematiky města Příbram,
 • dotazy a poskytuje informace občanům ve smyslu zákona o poskytování informací a zákona o obcích.

 

Tiskopisy:

Startovací byt

Služební byt

Byt pro příjmově vymezené osoby

Byt standard

Nebytový prostor

 

Právní podklady:Počet zobrazení: 22286 | Aktualizováno: 02. 08. 2021