Městská realitní kancelář

0 0 0

 

Sídlo: Čs. armády 5, 261 01  Příbram IV
Telefon: 318 629 815, 318 498 291 (294, 295, 296, 299)
E-mailmerk@pribram.eumerk@mesto-pribram.cz  
 

Vedoucí:

Ing. Pavla Sýkorová
E-mail: pavla.sykorova@pribram.eu 
Telefon: 318 498 296,778 722 692 

 

Pracovníci:

Alena Tůmová 
E-mail: alena.tumova@pribram.eu 
Telefon: 318 498 294

Ludmila Zemková
E-mail: ludmila.zemkova@pribram.eu
Telefon: 318 498 295

Jana Štiková
E-mail: jana.stikova@pribram.eu
Telefon: 318 498 299, 777 495 001

Eva Střesková
E-mail: eva.streskova@pribram.eu
Telefon: 318 498 291

Gabriela Bernášková
E-mail: gabriela.bernaskova@pribram.eu
Telefon: 318 498 291

Bc. Barbora Hrušovská
E-mail: barbora.hrusovska@pribram.eu
Telefon: 318 498 294

 

Úřední hodiny:

pondělí  8-12    13-17
středa    8-12    13-17

Po dohodě s příslušným pracovníkem si můžete domluvit schůzku na jiný termín.

 

Popis činnosti:

Přijímá a vyřizuje žádosti o:

 • přidělení volného bytu,
 • schválení výměny bytů,
 • přechod nájmu bytu,
 • schválení podnájmu bytu nebo jeho části,
 • případné stavební úpravy v bytě ze strany nájemce,
 • prodloužení nájmu.

 

Vypisuje a organizuje:

 • výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek  tzv. "obálkovou metodou",
 • výběrové řízení na pronájem bytu/bytových jednotek,
 • výběrové řízení na prodej volných nebytových prostorů tzv. "obálkovou metodou" v domech s byty,
 • výběrové řízení na pronájem nebytových prostorů/nebytových jednotek v domech s byty.

 

Zajišťuje:

 • správu a údržbu bytových domů, nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města Příbram (dále jen "nemovitostí"), dále zajišťuje na svěřeném úseku výkon všech souvisejících práv a povinností náležejících vlastníkovi nemovitostí, vyjma zcizení nemovitostí a výkonu všech majetkových rozhodovacích práv svěřených radě města, zastupitelstvu města nebo jiným orgánům města,
 • správu a údržbu bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví města Příbram umístěných v budovách SVJ,
 • správu městské ubytovny.

 

Vede:

 • evidenci nájemníků bytů/bytových jednotek a nebytových prostorů/nebytových jednotek v budovách ve vlastnictví města Příbram a evidenci nájemníků bytových jednotek a nebytových jednotek ve vlastnictví města Příbram v budovách SVJ,
 • evidenci ubytovaných v městské ubytovně,
 • evidenci neplatičů nájemného bytů a nebytových prostorů ve spravovaném majetku,
 • evidenci a přípravu materiálů pro soudní spory z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor.

 

Spolupracuje:

 • při tvorbě obecně závazných vyhlášek a dalších právních norem, vnitřních předpisů,
 • při přípravě plánu oprav a investic do spravovaného majetku,
 • s právními odborníky při řešení soudních sporů, týkajících se bytové problematiky,
 • s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve věci přidělování určitých kategorií bytů a obytných buněk v městské ubytovně.

 

Zpracovává:

 • podklady pro jednání orgánů MěÚ Příbram - zastupitelstva, rady, bytové komise a odpovídá za plnění jimi přijatých usnesení, jakož i za dodržování směrnic a opatření nadřazených orgánů,
 • návrh ročního rozpočtu nákladů na údržbu a opravy bytů/bytových jednotek a nebytových prostorů/nebytových jednotek ve správě MěRK na následující rok, na následující rok, návrh ročního rozpočtu investic do spravovaného majetku na následující rok,
 • roční (popř. pololetní) vyúčtování záloh na služby u bytů/bytových jednotek a nebytových prostorů/nebytových jednotek ve správě MěRK.

 

Vyřizuje:

 • stížnosti, žádosti o prošetření, týkající se bytové problematiky města Příbram,
 • dotazy a poskytuje informace občanům ve smyslu zákona o poskytování informací a zákona o obcích.

 

Tiskopisy:

Startovací byt

Služební byt 

Byt pro příjmově vymezené osoby

Byt standard 

Nebytový prostor

 

Právní podklady:Počet zobrazení: 28681 | Aktualizováno: 04. 04. 2023