Podklady k 33. zasedání ZM Příbram dne 11. 12. 2017

0 0 0

 

Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 11. prosince 2017 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Dodatek č. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram, dokument
3) Návrh rozpočtu města na rok 2018, dokument 1, dokument 2
4) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, dokument
5) Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, dokument
6) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2018, dokument
7) Schválení Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Příbram, dokument 
8) Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o rozšíření doplňkové činnosti organizace, dokument
9) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, dokument
10) Revokace návrhu na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o., dokument
11) Návrh na odkoupení vodovodního řadu PVC DN 200 a kanalizačního řadu AC DN 300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě, v k. ú.  Příbram od společnosti Park Evropská Dva a.s., dokument
12) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4540/1 v k. ú. Příbram, dokument
13) Záměr prodeje části pozemku p. č. 659/3 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 1902 m2 v k. ú. Háje u Příbramě, dokument
14) Záměr prodeje části pozemku p. č. 74/30 o výměře cca 13 m2 z celkové výměry 187 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
15) Výkup i22. Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Žežice. Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Žežiced. podílů pozemku p. č. 471/3 v katastrálním území Březové Hory, dokument
16) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2066 o výměře cca 70 m2 z celkové výměry 223 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
17) Výkup části pozemku p. č. st. 308 o výměře 11 m2 z celkové výměry 201 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
18) 1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 1487/2010/ZM ze dne 31.05.2010, 2. Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Žežice, dokument
19) Různé
20) Diskuse, interpelace, závěr 

Ing. Jindřich Vařeka, starostaPočet zobrazení: 3236 | Aktualizováno: 30. 11. 2017