Podklady k 15. zasedání ZM Příbram dne 16. 3. 2020

0 0 0

 

 

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 16. března 2020 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2. Výběr generálního dodavatele – rekonstrukce aquaparku Příbram – další postup, dokument
3.  Vyklizení pozemků – plechová garáž  pí Hvižďová – další postup, dokument
4.  Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument
5.  Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2020, dokument
6.  Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, dokument 
7.  Rezignace na funkci předsedkyně a členky Osadního výboru Bytíz, dokument
8. Finanční výbor města Příbram – volba předsedy a člena, dokument
9. Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro rok 2020 spolkům – sborům dobrovolných hasičů, dokument
10. Dotace 2020 – Životní prostředí, dokument
11. Dotace 2020 – oblast zdravotnictví, dokument
12. Dotace 2020 – oblast sociální, dokument
13. Dotace 2020 – Výchova a vzdělávání, dokument
14. Dotace 2020 – Kulturní aktivity, dokument
15. Dotace 2020 – Památky místního významu, dokument
16. Dotace 2020 – Zahraniční a meziobecní spolupráce, dokument
17. Dotace 2020 – Jednorázové sportovní akce, dokument
18. Dotace 2020 – Vrcholový sport, dokument
19. Dotace 2020 – Reprezentant ČR, dokument
20. Dotace 2020 – Činnost sportovních organizací, dokument
21.  Výkup části pozemku p. č. 2242 o výměře 433 m2 z celkové výměry 1004 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
22. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4219/159 v katastrálním území Příbram s podmínkou zřízení věcného práva, dokument
23. Žádost o prodej, případně pronájem částí pozemků p. č. 604/1, p. č. 604/4 a p. č. 604/6, vše
v k. ú. Březové Hory, dokument
24. Žádost o prodej pozemku p. č. 4508/2 v katastrálním území Příbram, dokument 
25. Žádost o prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 110 m2 z celkové výměry 16699 m2 v katastrální území Příbram, dokument
26. Záměr výkupu pozemku p. č. 2807/4 v katastrálním území Příbram, dokument
27. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/51 a části pozemku p. č. 3860/3, oba v k. ú. Příbram, dokument
28. Různé
29. Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 3122 | Aktualizováno: 09. 03. 2020