Podklady k 18. zasedání ZM Příbram dne 14. 9. 2020

0 0 0

 


Pozvánka

na 18. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 14. září 2020 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020, dokument
3. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, dokument
4. 2. výběrové řízení v roce 2020 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram, dokument 
5. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky, dokument
6. Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument
7. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2020, dokument
8. Zpráva  o  plnění usnesení  ZM Příbram  za  období od 01.04.2020 do 30.06.2020  včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
9. Odměňování předsedů komisí rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Příbram, dokument
10. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2019, dokument
11. Žádost o povolení nižších splátek evidované pohledávky formou uznání dluhu a jeho splátkách, dokument
12. Žádost o povolení výše splátek dluhu na jistině a příslušenství, dokument
13. Žádost o povolení výše splátek dluhu na jistině a příslušenství, dokument
14. Žádost o povolení výše splátek dluhu na jistině a příslušenství, dokument
15. Poskytnutí věcných darů Varovných protipovodňových stanic na vodních tocích obcím ORP Příbram, dokument
16. Program pro poskytování dotací – Životní prostředí 2021, dokument
17. Program pro poskytování dotací pro rok 2021, tematické zadání pro oblast – dobrovolní hasiči, dokument
18. Program pro poskytování dotací – Oblast zdravotnictví 2021, dokument
19. Program pro poskytování dotací – Sociální oblast 2021, dokument
20. Program pro poskytování dotací – Podpora vrcholového sportu 2021, dokument
21. Program pro poskytování dotací – Činnost sportovních organizací 2021, dokument
22. Program pro poskytování dotací – Jednorázové sportovní akce 2021, dokument
23. Program pro poskytování dotací – Reprezentant ČR 2021, dokument
24. Program pro poskytování dotací – Rozvoj a opravy sportovišť 2021, dokument
25. Program pro poskytování dotací – Výchova a vzdělávání 2021, dokument
26. Program pro poskytování dotací – Kulturní aktivity 2021, dokument
27. Program pro poskytování dotací – Památky místního významu 2021, dokument
28. Program pro poskytování dotací – Zahraniční a meziobecní spolupráce 2021, dokument   
29. Žádost o dotaci – Hokejový klub HC Příbram, dokument 
30. Gymnázium Příbram – žádost o změnu účelu dotace, dokument 
31. HFAD 2020 – žádost o změnu účelu dotace, dokument
32. MKC – dodatek zřizovací listiny č. 2, dokument
33. Cena města Příbrami, dokument 
34. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 567 v katastrálním území Lazec, dokument
35. Žádost o prodej pozemků p. č. 573  a p. č. 574/2, oba v katastrálním území Lazec, dokument
36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 213/2 o výměře cca 90 m2 z celkové výměry 666 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
37. Návrh na prodej části pozemku p. č. 219/40 o výměře 1944 m2 z celkové výměry 2485 m2 v katastrálním území Zdaboř, dokument
38. Žádost o prodej pozemku p. č. 3161/3 v katastrálním území Příbram, dokument
39. 1) Prominutí  úhrady  částky  za  bezesmluvní  užívání části pozemku p. č. 1145 o  výměře 160 m2 z celkové výměry 190 m2 a pozemku p. č. 1146, oba v k. ú. Příbram; 2) Návrh na směnu pozemku p. č. 1146 za část pozemku p. č. 1148 o výměře 7 m2 z celkové  výměry 439 m2, oba v katastrálním území Příbram, dokument
40. Návrh na doplnění usnesení č. 398/2020/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 22.06.2020, dokument
41. Výkup  spoluvlastnických podílů  z celku pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130 a p. č. 3183/8, vše v k. ú. Příbram, dokument
42. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4246/1 v k. ú. Příbram, dokument 
43. K dočasnému zpoplatnění  komunálního odpadu ve sběrném dvoře, dokument 
44. Různé
45. Diskuse, interpelace, závěr 


Mgr. Jan Konvalinka, starosta Počet zobrazení: 2623 | Aktualizováno: 02. 09. 2020