Podklady k 4. zasedání ZM Příbram dne 25. 2. 2019

0 0 0

 

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 25. února 2019 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:
1a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1b) Schválení programu jednání
1c) Informace rady města
2. Žádost provozovatele MHD Příbram, společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., o navýšení příspěvku na jeden ujetý kilometr MHD Příbram, dokument
3. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Příbram č…./2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dokument
4. Studie proveditelnosti audio/video záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Příbram, dokument
5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2018 do 31.12.2018 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
6. Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Kulturního domu, dokument
7. Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2019, dokument
8. Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument
9. 1) Návrh na revokaci usnesení č. 1014/2018/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 18.06.2018
9. 2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 618/1 o výměře 10 m2 a části pozemku p. č. 677/10 o výměře 29 m2, oba v katastrálním území Březové Hory, dokument
10. Návrh na doplnění textu usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 58/2018/ZM ze dne 17.12.2018, dokument
11. 1) Návrh na revokaci usnesení č. 48/2018/ZM ze dne 17.12.2018
11. 2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 977/1 jehož součástí je budova č. p. 352 v Příbrami I a části pozemku p. č. 980 jehož součástí je budova č. p. 347 v Příbrami I, vše v k. ú. Příbram, dokument
12. Různé
13. Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 2457 | Aktualizováno: 14. 02. 2019