Podklady k 9. zasedání ZM Příbram dne 9. 9. 2019

0 0 0


P o z v á n k a
na 9. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 9. září 2019 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 

1a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1b) Schválení programu jednání
1c) Informace rady města
2) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření města na rok 2019 dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5
3) Regulace hazardu, dokument 
4) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2019, dokument
5) Osadní výbor Brod – volba členů a předsedy, dokument
6) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2019 do 30.06.2019 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument 
7) Návrh hodnotících kritérií zakázky „Výběr generálního dodavatele stavby – rekonstrukce aquaparku Příbram“, dokument
8) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram, dokument
9) Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2018, dokument 1, dokument 2
10) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního centra, dokument
11) Žádost o dotaci – Markéta Eršilová, dokument
12) Žádost o dotaci – TK ROJA Příbram, dokument
13) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Činnost sportovních organizací 2020, dokument
14) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Jednorázové sportovní akce 2020, dokument
15) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Reprezentant 2020, dokument
16) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Vrcholový sport 2020, dokument
17) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Výchova a vzdělávání, dokument
18) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Kulturní aktivity, dokument
19) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Památky místního významu, dokument
20) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Zahraniční a meziobecní spolupráce, dokument
21) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast životní prostředí, dokument 
22) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast zdravotnictví, dokument
23) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – oblast sociální, dokument 
24) Program pro poskytování dotací pro rok 2020, tematické zadání pro oblast – dobrovolní hasiči, dokument
25) 1) Návrh na částečnou revokaci bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.02.2013, č. usn. 522/2013/ZM; 2) Výkup pozemků p. č. 4442/19 a p. č. 4442/20, oba v katastrálním území Příbram, dokument
26) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha, dokument
27) Žádost o prodej pozemku p. č. 2762/71 v katastrálním území Příbram, dokument
28) Žádost o prodej pozemků p. č. 4773/2 a p. č. 4773/6, oba v katastrálním území Příbram, dokument
29) Žádost o prodej části pozemku p. č. 659/3 o výměře 9 m2 z celkové výměry 1902 m2 v katastrálním území Jerusalem, dokument
30) Žádost o směnu pozemků v k. ú. Žežice, v k. ú. Brod u Příbramě, v k. ú.  Příbram, dokument 
31) Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 3176/57 a p. č. 3176/58, oba v k. ú. Příbram, dokument
32) Žádost o prodej pozemku p. č. 1373/4 v katastrálním území Příbram, dokument
33) Záměr výkupu pozemku p. č. 163/1 v k. ú. Zavržice, dokument 
34) Výkup pozemku p. č. 801/1 v katastrálním území Lazec, dokument
35) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro výkup části pozemku p. č. 515/199, dokument
o výměře 305 m2 z celkový výměry 1885 m2 v k. ú. Březové Hory,
36) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 28.06.2010, č. usn. 1574/2010/ZM; 2) Projednání záměru výkupu pozemků p. č. 515/208 a p. č. 515/209, oba v katastrálním území Březové Hory, dokument
37) Různé
38) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta                                                                                           Počet zobrazení: 4178 | Aktualizováno: 02. 09. 2019