Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Oddělení přestupkové

Vedoucí odděleníBc. Petra Kramperová
Pracovníci oddělení:
Lenka Prejzková, Ivana Veselková, Jana Tichá, Bc. Alena Tesařová

Popis činnosti oddělení:

- zajišťuje veškerou činnost agendy ve věcech přestupkového řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Městského úřadu Příbram jako správního orgánu, který vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku přestupků;                         

-  projednává přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zejména proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku, proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě  s výjimkou přestupků spadajících z hlediska speciální odbornosti do působnosti jiného odboru MěÚ;

- pořizuje zprávy o pověsti a spolehlivosti pro potřeby orgánů veřejné moci;

-  projednává přestupky za město Příbram, jeho části a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje za obce: Bohostice, Bohutín, Bratkovice, Buková u Příbramě, Bukovany, Cetyně, Čenkov, Dlouhá Lhota, Dolní Hbity, Drahlín, Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Chraštice, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kotenčice, Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milín, Modřovice, Narysov, Občov, Obecnice, Obory, Ostrov, Pečice, Pičín, Podlesí, Radětice, Sádek, Smolotely, Solenice, Suchodol, Těchařovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vrančice, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zbenice, Zduchovice.

 

Přestupkové řízení: 

Pojem přestupek
Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Podat oznámení o přestupku má právo každý občan.

Podmínky a postup pro řešení
V případě, že má občan za to, že došlo k protiprávnímu jednání, oznámí dané podezření u orgánů policie, a to Policie ČR (linka 158) nebo Městské policie (linka 156). Tyto orgány jsou ze zákona povinny oznámení přijmout. Podezření ze spáchání přestupku lze učinit i u správního orgánu MěÚ Příbram. Z oznámení musí být patrné, kdo je činí, kdo je osobou podezřelou, popis skutkového děje s časovými a místními údaji, kdo je svědkem, resp. další důkazy a podstatné okolnosti. 

Návody a formuláře ke stažení:
Oznámení přestupku (42.50 kB)

 

Příslušné právní předpisy
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném zněníPočet zobrazení: 10136 | Aktualizováno: 21. 06. 2017