Kotlíkové dotace

0 0 0

Dokumenty ke stažení

Základní informace     Jak správně topit      Otázky a odpovědi       Jak ušetřit na energiích       Aktuální upozornění

ODKLAD ZÁKAZU PROVOZU "STARÝCH KOTLŮ"

Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky.

Od 01.09.2024 budou moci být provozovány pouze kotle na pevná paliva odpovídající 3. nebo vyšší třídě dle normy ČSN EN 303-5.

Občané využívající nevyhovující kotle ještě mohou využít dotace na výměnu starého kotle za nový zdroj vytápění. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Možnost vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

 

1. Kotlíkové dotace:

 • Poskytovatel: Středočeský kraj
 • Název programu: "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti"
 • Přijem žádostí: 06.06.2022 od 10:00 hod. - 31.08.2022 do 23:59 hod.

 • Datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro stanovení pořadí žádosti.
 • Podání žádosti: 
  1. elektronicky - prostřednictvím webových stránek: https://kotlikovedotace-sk.cz/uvodni-stranka/podejte-zadost/,
  2. do 30 dnů poté je žadatel povinen doručit žádost v listinné podobě se všemi náležitostmi a přílohami do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje nebo ji prostřednictvím datové schránky zaslat ve formátu pdf na Krajský úřad Středočeského kraje.
 • Nebude-li žádost odeslána ve stanovené lhůtě, bude vyřazena.
 • Dotace je určena pro:
  • nízkopříjmové domácnosti (průměrný čistý roční příjem v roce 2020 - max. 170 900 Kč na osobu),
  • domácnosti složené čistě z osob pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
  • domácnosti, které čerpají příspěvek či doplatek na bydlení.
 • Výše podpory: max. 100 000 - 180 000 Kč (dle druhu nového zdroje), max. 95 % ze způsobilých výdajů projektu
 • Účel: výměna starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj vytápění (dřevo, pelety, apod.)
 • Podporované zdroje vytápění: 
  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže - max. dotace 130 000 Kč
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - max. dotace 130 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo - max. dotace 180 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel - výměna zrealizována v termínu od 01.01.2021 do 30.04.2022 nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30.04.2022, max. výše dotace 100 000 Kč (nebo 95 % ze způsobilých výdajů)

https://kotlikovedotace-sk.cz/

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027

 

2. Nová zelená úsporám

 • Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
 • Příjem žádostí: již probíhá
 • Účel: výměna neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel (pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022 a s realizací či úhradou zálohy za realizaci v termínu 01.01.2021 - 30.04.2022)
 • Podpora určena pro vlastníky rodinných domů a bytových domů (včetně společenství vlastníků bytových jednotek),
 • Výše podpory – závisí na typu nového zdroje vytápění:
  • Rodinné domy: 30 – 100 tis. Kč
  • Bytové domy: 10 – 35 tis. Kč na bytovou jednotku
 • NOVĚ:

  • od 01.06.2022 vstupují v platnost aktualizované podmínky pro získání podpory:
   • o dotaci v oblasti zdrojů energie se nově mohou ucházet také žadatelé, kterým již byla nebo je vyplácena podpora na novostavbu,
   • od 01.07.2022 nebudou v rámci výměny nevyhovujících zdrojů vytápění podporována žádná zařízení na fosilní paliva včetně zemního plynu,
   • majitelé vymezené bytové jednotky, která svým charakterem a uspořádáním odpovídá tzv. řadovému rodinnému domu, budou moci žádat o všechny druhy podpory tak, jako by se jednalo o samostatný rodinný dům ,
   • jednotlivě mohou o výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění ve svém bytě požádat i vlastníci vymezených bytových jednotek.
  • od 01.05.2022 nebude možné v rámci tohoto dotačního programu hradit výměnu neekologického kotle za plynovým zdrojem, tj. nebude podporována:
   • instalace nového plynového kondenzačního kotle,
   • instalace tepelného čerpadla s plynovým pohonem,
   • u bytových domů - kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn nebo hybridní tepelné čerpadlo
   • u bytových domů - výměna stávajících plynových zařízení
  • od 01.07.2022 budou z podpory vyjmuty novostavby (nízkoenergegické budovy) využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu, apod. (Nevztahuje se na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která využívají uvedená paliva.)
 • "Jak podat dotaci" - návod: https://novazelenausporam.cz/podani-zadosti-o-dotaci/ 
 • Bezplatná infolinka: 800 260 500

https://novazelenausporam.cz/

 

AKTUALITY: 

 

 

 

 Počet zobrazení: 2214 | Aktualizováno: 15. 12. 2021