Odbor řízení projektů a dotací


Vedoucí odboru: 
Mgr. Jan Novotný

Sídlo:
Tyršova 108, Příbram I – přízemí

Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Po dohodě s příslušným pracovníkem si můžete domluvit schůzku i na jiný termín.

Popis činnosti odboru

Odbor řízení projektů a dotací se zabývá získáváním dotací z fondů EU, státních fondů, ministerstev, krajského úřadu a dalších donorů na investiční i neinvestiční projekty města Příbram - přehled získaných dotací.

Spolupracuje s ostatními odbory MěÚ a koordinuje jednotlivé činnosti k zajištění kompletních podkladů k podávání žádostí o dotace. Dále zajišťuje řízení dotačního managementu projektů v realizaci, zpracovává průběžné monitorovací zprávy k projektům, závěrečné vyhodnocení projektů, hlášení v době tzv. udržitelnosti projektů, zajišťuje potřebnou publicitu projektů.

Odpovídá za administrativní zajištění realizace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro zónu Březohorského sídliště.

Ve spolupráci s externím dodavatelem zpracoval Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020, průběžně ho vyhodnocuje a aktualizuje. 

V odboru působil realizační tým projektu Místní akční plán ORP Příbram, OŘPD taktéž zastřešuje realizaci navazujícího projektu MAP II ORP Příbram. Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I.

Samostatný realizační tým je zřízen i v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, který má za cíl podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání dětí a žáků základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na území města Příbrami. Od 1. září 2019 navazuje na aktivity projekt Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa.

V rámci projektu Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města Příbram je na odboru zpracováván akční plán, jehož cílem je stanovení takových opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. 

Pracovníci:

Příprava podkladů k žádostem o dotace
Jana Janíková, Mgr. Jan Novotný, Mgr. Anna Fečíková

Zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Jana Janíková, Mgr. Jan NovotnýMgr. Anna Fečíková

Administrativní zajištění realizace IPRM
Jana Janíková

Zpracování a aktualizace Strategického plánu rozvoje města Příbram
Jana Janíková

Zpracování a podpora realizace Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Příbram
Bc. Petra Burešová

 Počet zobrazení: 11354 | Aktualizováno: 07. 04. 2020