Odbor řízení projektů a dotací

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Po dohodě s příslušným pracovníkem si můžete domluvit schůzku i na jiný termín

Adresa

Tyršova 108, Příbram I , přízemí

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Popis činnosti odboru

  • Odbor řízení projektů a dotací se zabývá získáváním dotací z fondů EU, státních fondů, ministerstev, krajského úřadu a dalších donorů na investiční i neinvestiční projekty města Příbram - přehled získaných dotací.
  • Spolupracuje s ostatními odbory MěÚ a koordinuje jednotlivé činnosti k zajištění kompletních podkladů k podávání žádostí o dotace. Dále zajišťuje řízení dotačního managementu projektů v realizaci, zpracovává průběžné monitorovací zprávy k projektům, závěrečné vyhodnocení projektů, hlášení v době tzv. udržitelnosti projektů, zajišťuje potřebnou publicitu projektů.
  • Ve spolupráci s externím dodavatelem zpracoval Strategický plán rozvoje města na období let 2022-2030
  • V odboru působil realizační tým projektu Místní akční plán ORP Příbram, OŘPD taktéž zastřešil realizaci navazujícího projektu MAP II ORP Příbram. Cílem tohoto projektu bylo zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II byly realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I. Na oba projekty navazuje projekt další - MAP III ORP Příbram, který realizuje i za účasti města Příbram Místní akční skupina Podbrdsko.
  • V rámci projektu Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) na území města Příbram byl na odboru zpracováván akční plán, jehož cílem je stanovení takových opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. Od roku 2021 je realizován projekt navazující - Implementace programů zlepšování kvality ovzduší na území města Příbram 2.
  • Pořizuje souhrnnou evidenci strategických a koncepčních dokumentů pořízených a spravovaných městem.

Pracovníci

Vedoucí odboru:  PhDr. Marie Pilíková

Zpracování a podpora realizace Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Příbram
Mgr. Anna Fečíková

Zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Bc. Michal Hasman, MPABc. Petra Burešová, Mgr. Petra Pazderková

 Počet zobrazení: 15302 | Aktualizováno: 06. 03. 2024