Inkluzivní vzdělávání

0 0 0

Město Příbram jako zřizovatel mateřských a základních škol podporuje myšlenku inkluzivního vzdělávání, jehož hlavním principem je zapojení všech dětí a žáků do vzdělávacího procesu, a to bez ohledu na jejich zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění. Cílem tohoto přístupu je především výchova a vzdělávání všech dětí pohromadě a podpora tolerance k odlišnosti a kooperace mezi všemi dětmi a žáky. Každému dítěti by díky inkluzivnímu vzdělávání měla být dána možnost zažít při výuce úspěch a získat co největší množství vědomostí, přiměřené jeho vlastním možnostem.

Myšlenku inkluzivního vzdělávání město podporuje, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, především zapojením do projektů, v jejichž rámci je řešen rovný přístup ke vzdělávání. Prvním projektem, který se této problematiky dotýkal, byl Místní akční plán ORP Příbram (MAP I), jenž byl prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu, který byl v letech 2016 a 2017 realizován na celém území obce s rozšířenou působností Příbram, bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb. Na projektu, jehož rozpočet byl ve výši 3.030.720,00 Kč, město spolupracovalo s Místní akční skupinou Podbrdsko, z. s. a Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram. Náklady byly z 95 % pokryty dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V roce 2016 začala realizace tříletého projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, který byl zaměřen na podporu rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání dětí a žáků základních škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na území města Příbrami. Cíl projektu byl naplňován realizací dvou hlavních témat, jimiž byly prevence školního neúspěchu a rozvoj pedagogických pracovníků základních škol.

Projekt v celkové částce 17.905.434,27 Kč byl realizován ve spolupráci města Příbram (příjemce dotace, která činila 95 % nákladů) s následujícími partnery projektu s finančním příspěvkem:

·    Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,

·    Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273,

·    Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,

·    Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,

·    Waldorfská škola Příbram – základní škola,

·    Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

Dalším projektem, v jehož rámci byla řešena problematika vzdělávání v Příbrami a jejím okolí, byl MAP II ORP Příbram. Ten navazuje na předchozí projekt MAP I a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že dochází dále k rozvoji spolupráce zřizovatelů škol, místních akčních skupin a aktérů ve vzdělávání. Projekt je realizován v období 2019–2022 v celkové výši 14.199.218,88 Kč, přičemž 95 % nákladů je hrazeno z dotačních prostředků.

 

Prozatím posledním projektem v této oblasti je Inkluzivní vzdělávání v Příbrami – 2. etapa, jehož cílem je vytvoření systému podpory inkluzivního vzdělávání na území města. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, který rozšiřuje a modifikuje dle aktuálních potřeb zapojených 11 partnerů - 7 základních a 4 mateřských škol. V rámci projektu je zkušeným realizačním týmem města a odbornými pracovníky partnerů realizována široká paleta 13 typových aktivit/podaktivit dle výzvy, například „Koordinátor inkluze pro obec“, „Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově“, „Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách“, „Kroužky ve školách“, „Kariérové poradenství“, „Spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání“, „Koordinátor inkluze ve škole“, „Školní asistent“, „Školní speciální pedagog“ a „Školní psycholog“.

 

Projekt, v celkové hodnotě 32.933.656,46 Kč, je realizován od 1. září 2019 po dobu 36 měsíců, a to ve spolupráci města Příbram (příjemce dotace) s následujícími partnery projektu s finančním příspěvkem:

·    Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,

·    Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273,

·    Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,

·    Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,

·    Základní škola, Příbram VIII, Školní 75,

·    Waldorfská škola Příbram – základní škola,

·    Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278,

·    Mateřská škola V Zahradě,

·    Mateřská škola Klubíčko,

·    Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131.

 

Koordinátor inkluze pro město Příbram: PhDr. Marie Pilíková

 Počet zobrazení: 1516 | Aktualizováno: 31. 08. 2021