Projekty MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

0 0 0

Projekty Místní akční plány vzdělávání na území ORP Příbram jsou realizovány na celém území ORP Příbram s výjimkou obce Kamýk nad Vltavou a obce Solenice, které se svou spádovostí škol přiřadily do ORP Sedlčany.
Podrobnosti o realizaci projektů MAP jsou uvedeny na internetové stránce www.mappribram.cz.
Kontakt: mappribram@gmail.com

Název projektu: MAP III ORP Příbram

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022902

Anotace projektu:
Projekt MAP III ORP Příbram navazuje na projekty MAP ORP Příbram I a II, které byly realizovány v letech 2016-2022. V tomto projektu je již nastavená dobrá spolupráce všech partnerů. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska s tím, že je rozvíjena spolupráce mezi školami a dalšími aktéry ve vzdělávání. V rámci projektu probíhá tvorba a aktualizace strategického dokumentu o vzdělávání na Příbramsku, navrhují se aktivity na podporu vzdělávání a také jsou zjišťovány a shromažďovány investiční projektové záměry škol.

Doba realizace projektu: 01.04.2022 - 30.11.2023

Zapojeno 68 škol (dle IZO) na území ORP Příbram.

Žadatel: MAS Podbrdsko
Partneři: Město Příbram a MAS Brdy

 

Název projektu: MAP II ORP Příbram

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094

Anotace projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I.

Doba realizace projektu: 01.04.2019 - 31.03.2022

Zapojeno 62 škol (dle IZO) na území ORP Příbram.

Žadatel: Město Příbram
Partneři: MAS Brdy a MAS Podbrdsko

Hlavní výstupy z realizace projektu:
- Zasedání Řídícího výboru MAP a pracovních skupin projektu.
- Realizovány vzdělávací aktivity.
- Aktualizován Strategický dokument MAP ORP Příbram vč. Strategického rámce MAP, který obsahuje projektové záměry jednotlivých škol zapojených do projektu MAP.
- Realizovány implementační aktivity naplánované v projektu MAP I., resp. podpora škol v regionu formou zakoupení pomůcek či realizace exkurzí a workshopů na téma polytechnické vzdělávání.
- Pořádány Veletrhy Středních škol jako podpora žáků základních škol, a jejich rodičů, kteří se rozhodují o volbě povolání a výběru střední školy.

 

Název projektu: Místní akční plán ORP Příbram

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118

Anotace projektu:
Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách formou navázání spolupráce mezi zřizovateli škol a ostatními aktéry ve vzdělávání. To se má uskutečnit prostřednictvím společného projednávání a řešení místně specifických problémů, prostřednictvím vzájemného informování, prostřednictvím vzdělávání a dlouhodobého plánování partnerských aktivit směrem k systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol na celém území ORP Příbram.

Doba realizace projektu: 1.5.2016 - 31.12.2017 

Zapojeno 68 škol (dle IZO) na území ORP Příbram.

Žadatel: Město Příbram
Partneři: MAS Podbrdsko a DSO ORP Příbram

Hlavní výstupy z realizace projektu:
- Ustanoven Řídící výbor MAP ORP Příbram.
- Zasedání pracovních skupin projektu.
- Realizovány vzdělávací aktivity.
- Vytvořen Strategický dokument MAP ORP Příbram vč. Strategického rámce MAP, který obsahuje projektové záměry jednotlivých škol zapojených do projektu MAP.
- Uzavřena Dohoda o spolupráci mezi zřizovateli škol, školami, poskytovateli zájmového a neformálního vzdělávání, rodiči a dalšími partnery.

 

 

 Počet zobrazení: 1183 | Aktualizováno: 31. 08. 2021