Odstavená vozidla

0 0 0

Vozidla dlouhodobě odstavená na komunikacích ve městě

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, řeší město Příbram problematiku odstavených vozidel na místních komunikacích a to následujícím způsobem:

 • Jako vlastník komunikace dává v souladu s § 19c výše uvedeného zákona podnět příslušnému silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení o odstranění vraku vozidla umístěného na místní komunikaci.
  Jedná se o případy porušení § 19, odst. 2), písmene g) zákona o pozemních komunikacích.
 • V případě, kdy je vozidlo odstaveno na místní komunikaci, není vrakem, ale od data platnosti jeho poslední technické prohlídky uplynulo více než 6 měsíců, může město Příbram, jako vlastník komunikace, vyzvat provozovatele vozidla ke zjednání nápravy.
  V tomto případě se jedná o porušení §19, odst. 2), písmene h)  zákona o pozemních komunikacích a město postupuje v souladu s §19d uvedeného zákona.

V obou případech tohoto porušení § 19 zákona č. 13/1997 Sb. se odstavením vozidla jeho provozovatel dopouští přestupku dle § 42a, odst.1, písm. i) (fyzická osoba) nebo §42b, odst. 1, písm. i) (právnická a podnikající fyzická osoba) a lze mu v přestupkovém řízení uložit pokutu ve výši až 300.000,- Kč.

 • Městská policie zjistí, na místě zdokumentuje a předá oznámení o vraku na Odbor silničního hospodářství (dále jen OSH).
 • OSH, jako příslušný silniční správní úřad, zahájí správní řízení o odstranění vraku.
 • OSH vydá výzvu k odstranění vraku, kterou pošle provozovateli vozidla – ten je povinen do dvou měsíců od převzetí výzvy vozidlo odstranit ( v případě, že se nepodaří výzvu doručit provozovateli vozidla, je tato vyvěšena na úřední desku na dobu 2 měsíců, kdy po marném uplynutí této lhůty lze vozidlo ekologicky zlikvidovat.).
 • Současně městská policie vylepí tuto výzvu přímo na vozidlo.
 • Městská policie po dvou měsících zkontroluje stav.
 • V případě, že vozidlo z komunikace odstraněno nebylo, vydá OSH pokyn k jeho ekologické likvidaci.
 • Technické služby Příbram zajistí likvidaci vozidla v souladu se zákonem.

 

 • Městská policie zjistí, na místě zdokumentuje a předá oznámení o vozidle OSH, který v zastoupení vlastníka (město) zjistí provozovatele vozidla (v součinnosti s registrem vozidel) a tomu odešle výzvu k nápravě stavu ve lhůtě 2 měsíce – vozidlo zůstává na komunikaci (pokud provozovatel výzvu nepřevezme nebo nelze výzvu doručit, tato se zveřejní na úřední desce, čímž se má za doručenou a dnem vyvěšení počíná běžet 2měsíční lhůta k nápravě věci).
 • Městská policie po uplynutí lhůty zjistí skutečný stav.
 • Pokud není vozidlo po STK a provozovatel jej neodstranil – Technické služby provedou odtah na odstavné hlídané parkoviště (na pokyn OSH).
 • Provozovateli je zasláno oznámení o odtahu vozidla a jeho uložení na odstavném parkovišti, současně je zasláno oznámení Policii ČR.
 • Pokud provozovatel vozidlo nevyzvedne do 3 měsíců od doručení výzvy, na žádost TS silniční správní úřad (OSH) vydá rozhodnutí o povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě.
 • Dále je postupováno v souladu s § 19b, odst. 4 až 6 a 8.

 

 Počet zobrazení: 1393 | Aktualizováno: 04. 11. 2021