Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Církevní sňatek

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R.Tesaříka 19, 261 19 - Odbor občanských agend – odd. matriky, obřadů a slavností - I. patro, č. dveří 215

Kontaktní osoba: Helena Ziopulosová

Další potřebné doklady, informace apod.:
- Občanský průkaz ČR nebo platný cestovní doklad ČR (je-li předložen cestovní doklad musí snoubenec dále předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním vztahu a o místě trvalého pobytu).
- Rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii).
- Příp. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky).
C i z i n c i:
- Cestovní doklad.
- Rodný list s překladem a příslušnými ověřeními.
- Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců, s překladem a příslušnými ověřeními.
- Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními.
- Popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem.
- Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydaného PČR; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Základní informace:
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Toto osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Postup:
Osvědčení vydá příslušný matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství.

Postup se nevztahuje na:
Manželství nemůže být uzavřeno:
- se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
- mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
- nezletilým, výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let,
- osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
- osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, k uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne:
- jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
- jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let,
- jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
- jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem,
- jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Snoubenci, nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Další účastníci řízení:
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn.občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Formulář, kde je k dispozici:
Na MěÚ Příbram – Odboru občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností, event. lze vytisknout zde-tisknout pouze na A3 oboustranně    

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatky nejsou.

Opravné prostředky:
Proti zamítavému rozhodnutí o vydání osvědčení k církevnímu sňatku, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Poznámky:
MěÚ Příbram – vyřizuje pro snoubence z celé ČR, pokud uzavírají sňatek v těchto obcích matričního obvodu: Bohutín, Dubenec, Dubno, Háje, Kotenčice, Láz, Lhota u Příbramě, Modřovice, Narysov, Občov, Podlesí, Příbram, Suchodol, Třebsko, Trhové Dušníky, Vysoká u Příbramě.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 4053 | Aktualizováno: 28. 02. 2014