Církevní sňatek

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

 • občanský průkaz ČR nebo platný cestovní doklad ČR (je-li předložen cestovní doklad musí snoubenec dále předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním vztahu a o místě trvalého pobytu),
 • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky).

Cizinci

 • cestovní doklad,
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců, s překladem a příslušnými ověřeními,
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními,
 • rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydaného PČR; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Základní informace

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. 
Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Postup

Osvědčení vydá příslušný matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství.

Postup se nevztahuje na:

Manželství nemůže být uzavřeno

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
 • nezletilým, výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let,
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let,
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem,
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Další účastníci řízení

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Formulář, kde je k dispozici

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení matriky, event. lze vytisknout zde - Dotazník k uzavření manželství - tisknout pouze na A3 oboustranně.

Právní předpis podle kterého se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
 • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatek činí 500 Kč.

Opravné prostředky

Proti zamítavému rozhodnutí o vydání osvědčení k církevnímu sňatku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Poznámky

MěÚ Příbram vydává osvědčení pro snoubence z celé ČR, pokud uzavírají sňatek v těchto obcích matričního obvodu: Bohutín, Dubenec, Dubno, Háje, Kotenčice, Láz, Lhota u Příbramě, Modřovice, Narysov, Občov, Podlesí, Příbram, Suchodol, Třebsko, Trhové Dušníky, Vysoká u Příbramě.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 6077 | Aktualizováno: 02. 02. 2024