Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
Situační plánek a zdůvodnění žádosti

Základní informace:
Důvodem omezení je ochrana lesa nebo zdraví a bezpečnosti občanů, nejvýše však na dobu tří měsíců.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Řízení se zahajuje na žádost vlastníka nebo z podnětu orgánu státní správy lesů

Další účastníci řízení:
Případní spoluvlastníci pozemku

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis - Dočasné omezení

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat

Poznámky:
Orgán státní správy lesů může uložit dle §54,odst.1,písm.b) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, pokutu do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr BílekPočet zobrazení: 3598 | Aktualizováno: 08. 04. 2015