Duplikáty matričních dokladů

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad občana ČR, případně plná moc s úředně ověřeným podpisem.
  • cestovní doklad nebo povolení k pobytu pokud jde o cizince, případně plná moc s úředně ověřeným podpisem,

Základní informace

Matriční úřad vydá na požádání duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů, které jsou zapsány v jeho matričním obvodě.

Lhůta pro vyřízení

Ve lhůtě 30 dnů, event. na počkání. 

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci). Pokud o duplikát požádá osoba prostřednictvím zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen. Žádost lze podat osobně, event. poštou či datovou schránkou. 

Formulář, kde je k dispozici

  • žádost o duplikát rodného, oddacího a úmrtního listu lze získat osobně u matričního úřadu,
  • formuláře ke stažení.

Právní předpis podle kterého se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatek činí 300 Kč.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 14239 | Aktualizováno: 08. 02. 2024