Ověření pravosti podpisu na listině - legalizace

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

  • listinu, na které má být ověřen podpis, nebo podpis uznán za vlastní,
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana ČR,
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU jde-li o cizince, 
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
  • průkaz o povolení pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo průkaz cizince, požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla dočasně udělena ochrana.

Základní informace

Pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo na listině již uvedený podpis před ním uznala za vlastní.

Lhůta pro vyřízení

Ihned.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Každá fyzická osoba.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu.

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatek činí 50 Kč za každý ověřený podpis (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za ověření podpisu).

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 9473 | Aktualizováno: 25. 01. 2024