Ověření pravosti podpisu na listině - legalizace

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19 Příbram, Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností – I. patro, č. dveří 213

Kontaktní osobaIng. Marika Vašková

Další potřebné doklady, informace apod.:
Listinu, na které má být ověřen podpis, nebo podpis uznán za vlastní.
Občanský průkaz, cestovní doklad nebo řidičský průkaz, jde-li o státního občana ČR.
Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU jde-li o cizince.
Průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu.
Průkaz o povolení pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl.
Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo průkaz cizince, požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla dočasně udělena ochrana.

Základní informace:
Pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo na listině již uvedený podpis před ním uznala za vlastní.

Lhůta pro vyřízení:
Ihned.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Každá fyzická osoba.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek ve výši 30,- Kč za každý ověřený podpis
(držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za ověření podpisu)

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 6249 | Aktualizováno: 28. 02. 2014