Ověření pravosti podpisu na listině - legalizace

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 213.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  listinu, na které má být ověřen podpis, nebo podpis uznán za vlastní,
•  občanský průkaz, cestovní doklad nebo řidičský průkaz, jde-li o státního občana ČR,
•  průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU jde-li o cizince, 
•  průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
•  průkaz o povolení pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
•  průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo průkaz cizince, požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla dočasně udělena ochrana.

Základní informace:
Pověřený pracovník ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo na listině již uvedený podpis před ním uznala za vlastní.

Lhůta pro vyřízení:
Ihned.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Každá fyzická osoba.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
•  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
•  vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek ve výši 30,- Kč za každý ověřený podpis
(držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za ověření podpisu)

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 583.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7117 | Aktualizováno: 28. 02. 2014