Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Kde můžete záležitost vyřídit:
Odbor Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram,
na adrese - Na Příkopech 105, Příbram I,
1. patro (vpravo a vlevo v přední části budovy)

Základní informace:
Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, avšak stavebníkovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr až marným uplynutím lhůty k podání námitek účastníků nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o tom, že oznámení nemá právní účinky nebo o o zamítnutí námitek.

Další potřebné doklady, informace, apod.:
Vyplněný formulář oznámení + další doklady uvedené v části B formuláře

 

Formulář je k dispozici na stavebním úřadu, Na Příkopech 105, Příbram I
nebo ke stažení zde: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora

 

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Související právní předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace:
Na stránkách stavebního úřadu - zde
nebo na telefonních číslech 318 402 461 – 471

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr Nováček - referent stavebního úřadu

 

 

 

 Počet zobrazení: 3974 | Aktualizováno: 29. 09. 2013