Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Kontakt

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Základní informace

Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, avšak stavebníkovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr až marným uplynutím lhůty k podání námitek účastníků nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o tom, že oznámení nemá právní účinky nebo o o zamítnutí námitek.

Další potřebné doklady, informace, apod.

Vyplněný formulář oznámení + další doklady uvedené v části B formuláře

Formulář

je k dispozici na stavebním úřadu, Na Příkopech 105, Příbram I
nebo ke stažení zde:

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon.
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace

Na stránkách stavebního úřadu - zde
nebo na telefonních číslech 318 402 461 – 471

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Petr Nováček - referent stavebního úřaduPočet zobrazení: 5543 | Aktualizováno: 29. 09. 2013