Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:

 • Označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li vlastník žadatelem; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin; fotodokumentace vítána,
 • zdůvodnění žádosti a návrh náhradní výsadby,
 • další viz tiskopis formuláře.

Základní informace:

Jedná se o řízení, kdy vlastník (nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka) pozemku hodlá pokácet dřevinu (strom či keře). Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje:

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka (nájemce nebo jiného oprávněného uživatele se souhlasem vlastníka) pozemku.

Další účastníci řízení:

Případní spoluvlastníci pozemku.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a internetových stránkách města  ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

 • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška MŽP ČR č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:

Rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje: v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Související:

Návrh na náhradní výsadbu za pokácené dřeviny.

Poznámky:

Možné sankce:
Fyzická osoba, se dopustí přestupku, pokud neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin – sankce do 10 000 Kč, pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les – sankce do 20 000 Kč; pokud se jedná o pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení nebo její závažné poškození – sankce do 100 000 Kč. V případě právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti lze za poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení a za nesplnění ohlašovací povinnosti nebo neprovedení náhradní výsadby uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Lada KrnáčováPočet zobrazení: 9367 | Aktualizováno: 13. 05. 2021