Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
a) Označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li vlastník žadatelem,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin, fotodokumentace vítána,
d) zdůvodnění žádosti a návrh náhradní výsadby,
další viz tiskopis formuláře.

Základní informace:
Jedná se o řízení, kdy majitel (nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka) pozemku hodlá pokácet dřevinu (strom či keře). Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka (nájemce nebo jiného oprávněného uživatele se souhlasem vlastníka) pozemku.

Další účastníci řízení:
Případní spoluvlastníci pozemku.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška MŽP ČR č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v e znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Související:
Návrh na náhradní výsadbu za pokácené dřeviny.

Poznámky:
Možné sankce:
Fyzická osoba, se dopustí přestupku, pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les – sankce do 20 000 Kč, pokud se jedná o pokácení nebo poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les – sankce do 10 000 Kč. Pokud jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu při výkonu podnikatelské činnosti lze za poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení uložit pokutu až do výše 1,000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá:
Mgr. Běla KomancováPočet zobrazení: 4192 | Aktualizováno: 03. 11. 2014