Umístění a povolení stavby, která může změnit krajinný ráz

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:

Jednoduchá dokumentace (popř. projektová dokumentace) k záměru, snímek z KN mapy s doložením vlastnických vztahů, fotodokumentace stávajícího stavu a zákresy záměru do fotografie vítány.

Základní informace:

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Postup:

Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti toho, kdo hodlá uskutečnit stavbu nebo provádět činnost.

 Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis k žádosti umístění stavby

 Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Postup podle správního řádu :

Dle charakteru záměru orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko dle § 149 správního řádu (ad 1) nebo správní rozhodnutí dle správního řádu (ad 2).
1) Souhlas či nesouhlas slouží jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby - není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
2) Vydává se rozhodnutí ve správním řízení.

Správní (případně jiný) poplatek:

Vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:

ad 1) Řádným opravným prostředkem je odvolání do příslušného rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení krajského úřadu.
ad 2) Řádným opravným prostředkem je odvolání.

Poznámky:

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2 zákona – sankce do 20.000 Kč. Právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti se dopustí protiprávního jednání pokud naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2 zákona – sankce do 2,000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Lada KrnáčováPočet zobrazení: 5510 | Aktualizováno: 29. 09. 2013