Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

 • občanský průkaz ČR nebo platný cestovní doklad ČR (je-li předložen cestovní doklad musí snoubenec dále předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním vztahu a o místě trvalého pobytu)
 • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela (manželky).

Cizinci

 • cestovní doklad,
 • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními,
 • rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané PČR: to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Základní informace

Základní informace snoubencům podá oddělení matriky, obřadů a slavností. Místo pro konání svatebního obřadu by mělo být důstojné.

Postup

Písemná žádost snoubenců o uzavření manželství na jiném vhodném místě se posuzuje jednotlivě dle výběru místa. Tato žádost musí být schválena starostou města Příbram.

Lhůta pro vyřízení

Individuálně po dohodě se snoubenci, v ostatních případech 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Snoubenci podají osobně na matričním úřadě vyplněný dotazník k uzavření manželství a předloží potřebné doklady.

Formulář, kde je k dispozici

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení matriky, event. lze vytisknout zde -
Dotazník k uzavření manželství - tisknout pouze na A3 oboustranně
Žádost o uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou města

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
 • zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li pobyt na území ČR - 5.000 Kč,
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3.000 Kč,
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 3.000 Kč. 

Poznámky

MěÚ Příbram – vyřizuje pro snoubence z celé ČR, pokud uzavírají sňatek v těchto obcích matričního obvodu: Bohutín, Dubenec, Dubno, Háje, Kotenčice, Láz, Lhota u Příbramě, Modřovice, Narysov, Občov, Podlesí, Příbram, Suchodol, Třebsko, Trhové Dušníky, Vysoká u Příbramě.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Svatební obřadyv Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Snoubenci mohou uzavřít manželství i v prostorách Svaté Hory civilním obřadem

Prostory k uzavření manželství na Svaté Hoře - refektář.

Nový Rybník

Nový rybník

 

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7906 | Aktualizováno: 27. 02. 2024