Prohlášení o volbě druhého jména

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212.

Další potřebné doklady, informace apod.:
Prohlášení o zvolení jména musí obsahovat:
•  jméno (a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
•  jméno (a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
•  jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
•  ověřený podpis prohlašovatelů, je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo e byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
• případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

Základní informace:
Podle zákona č. 301/2000 Sb. může občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, prohlásit před matričním úřadem, že bude užívat dvě jména. Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31.12.1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Prohlášení o volbě druhého jména může učinit fyzická osoba, občan ČR. Za nezletilého učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas.

Formulář, kde je k dispozici:
Prohlášení je nutno sepsat před matričním úřadem podle místa trvalého pobytu žadatele nebo na matričním úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti:
K prohlášení žadatel doloží doklad totožnosti a rodný list osoby, na kterou se prohlášení vztahuje.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prohlášení nepodléhá správním poplatkům.

Opravné prostředky:
Nejsou, prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Poznámky:
Občan je oprávněn, ale i povinen, užívat jméno, popř. jména, a příjmení, kterými je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního průkazu, atd., na němž budou uvedena obě jména.

Kde získáte další informace:
te. 318 402 565, 318 402 581.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 4127 | Aktualizováno: 28. 02. 2014