Prohlášení o volbě druhého jména

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

  • občanský průkaz, 
  • rodný list,
  • oddací list (rozvedený žadatel) nebo úmrtní list (ovdovělý žadatel).

Prohlášení o zvolení jména musí obsahovat

  • jméno (a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • jméno (a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašovatele, je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 12 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

Základní informace

Podle zákona č. 301/2000 Sb. zákona o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých související zákonů, může občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, prohlásit před matričním úřadem, že bude užívat dvě jména. Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31.12.1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Prohlášení o volbě druhého jména může učinit fyzická osoba, občan ČR. Za nezletilého učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého staršího 12 let musí být připojen jeho souhlas.

Formulář, kde je k dispozici

Prohlášení je nutno sepsat před matričním úřadem podle místa trvalého pobytu žadatele nebo na matričním úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Správní (případně jiný) poplatek

Prohlášení nepodléhá správním poplatkům.

Opravné prostředky

Nejsou, prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Poznámky

Občan je oprávněn, ale i povinen, užívat jméno, popř. jména, a příjmení, kterými je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního průkazu, atd., na němž budou uvedena obě jména.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5816 | Aktualizováno: 11. 03. 2024