Úprava poměrů k nezletilému dítěti na dobu po rozvodu

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tyršova 107, Příbram I

Postup:
Příklad:
Jsem vdaná matka nezletilé dcery a jsem nyní na mateřské dovolené. Otec dítěte s námi bydlí ve společném bytě, ale nepřispívá mi na výživu dcery ani na provoz domácnosti. Asi před měsícem začal sám hospodařit, sám se stravuje a zjistila jsem, že si našel i jinou partnerku. O výchovu dcery nejeví zájem. Rozhodla jsem se řešit situaci rozvodem manželství. Jak mám postupovat?

Problematiku lze konzultovat s příslušným sociálním pracovníkem OSPOD.
Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Problematiku úpravy poměrů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu řeší § 26 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nezletilému dítěti je pro soudní jednání ustanoven opatrovník, který zastupuje dítě v řízení. Zpravidla jím bývá ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí (Městský úřad Příbram).
V případě, že matka nezletilého dítěte nevidí jiné východisko a rozhodla se situaci v rodině řešit rozvodem manželství, je nutné, aby zároveň s návrhem na rozvod manželství podala soudu ve třech vyhotoveních návrh na úpravu poměrů na dobu po rozvodu .
Tento návrh je nutné podat před podáním návrhu na rozvod nebo nejlépe současně s ním.
Příslušný k řešení situace je obecný soud dle místa pobytu dítěte (Okresní soud Příbram).
Řízení ve věcech péče o nezletilé děti je osvobozeno od soudních poplatků.
Výsledkem soudního řízení je rozsudek, kterým se upraví výchova a výživa nezletilého dítěte. To znamená, že soud rozhodne o tom, kterému z rodičů bude nezletilé dítě svěřeno do výchovy po rozvodu manželství a jakou částkou bude přispívat na výživu dítěte ten z rodičů, který dítě v péči mít nebude.
Při rozhodování soud především přihlíží k právům a zájmům nezletilého dítěte a výchovným schopnostem a možnostem rodičů pečovat o dítě. Dítě může být svěřeno do péče jednoho z rodičů nebo do tzv. střídavé péče.
Proti rozhodnutí soudu I. stupně (okresní soud) je možné podat odvolání ke krajskému soudu do 15 dnů od obdržení písemného vyhotovení rozsudku.
Rozsudek je vykonatelný po právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Matka může využít své práva podat návrh na výživné rozvedené manželky (dle § 92 zákona o rodině). Místně příslušný je obecný soud odpůrce (druhého manžela). Navrhovatel je od soudních poplatků osvobozen. Vyhoví-li soud návrhu, zaplatí soudní poplatek odpůrce. V případě, že rozvedený manžel uzavře nové manželství, jeho právo na výživné zaniká.

V situaci, kdy se matka s nezletilým dítětem ocitne v důsledku nepřispívání manžela a otce dítěte na jejich výživu a chod domácnosti v hmotné nouzi, může využít svého práva podat si žádost o dávku sociální péče poskytovanou z titulu sociální potřebnosti. Žádost se podává na místně příslušném sociálním odboru obecního úřadu. (odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram).

Formulář

ke stažení zde:

Za správnost návodu odpovídá:
MožíšPočet zobrazení: 8730 | Aktualizováno: 29. 09. 2013