Úprava poměrů k nezletilému dítěti

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tyršova 107, Příbram I

Postup:
Příklad:
Jsem vdaná matka 3 nezletilých dětí. Otec dětí a můj manžel se od nás před měsícem odstěhoval. Nepřispívá na výživu dětí ani provoz domácnosti. Za dětmi dochází a já se zatím nechci rozvádět. Nechce mi ani potvrdit své příjmy pro dávky státní sociální podpory. Jak mám postupovat?

Problematiku lze konzultovat s příslušným sociálním pracovníkem OSPOD.
V případě, kdy rodiče ukončili nebo nevedou společnou domácnost, je vhodné situaci ošetřit podáním návrhu na úpravu výchovy a výživy k nezletilému dítěti za trvání manželství
Nezletilému dítěti je pro soudní jednání ustanoven opatrovník, který zastupuje dítě v řízení. Zpravidla jím bývá ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí (Městský úřad Příbram).
Příslušný k řešení situace je obecný soud dle místa pobytu dítěte (Okresní soud Příbram).
Řízení ve věcech péče o nezletilé děti je osvobozeno od soudních poplatků.

Problematiku úpravy výchovy a výživy k nezletilému dítěti řeší § 50 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výsledkem soudního řízení je rozsudek, kterým se upraví výchova a výživa nezletilého dítěte. To znamená, že soud rozhodne o tom, kterému z rodičů bude nezletilé dítě svěřeno do výchovy a jakou částkou bude přispívat na výživu dítěte ten z rodičů, který dítě v péči mít nebude.

Při rozhodování soud především přihlíží k právům a zájmům nezletilého dítěte a výchovným schopnostem a možnostem rodičů pečovat o dítě. Dítě může být svěřeno do péče jednoho z rodičů nebo do tzv. střídavé péče. V případech, kdy oba rodiče bydlí dále ve společné domácnosti a oba se podílejí na výchově nezletilého dítěte, může soud svěřit dítě do společné péče obou rodičů.

Proti rozhodnutí soudu I. stupně (okresní soud) je možné podat odvolání ke krajskému soudu do 15 dnů od obdržení písemného vyhotovení rozsudku.
V případě, že rodič, kterému byla vyměřena vyživovací povinnost tuto dobrovolně neplní, může oprávněný (druhý rodič, který má svěřeno dítě do péče) podat dle § 276 OSŘ (občanský soudní řád) návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Návrh se podává u místně příslušného soudu.

V situaci, kdy se matka s nezletilým dítětem ocitne v důsledku nepřispívání manžela a otce dítěte na jejich výživu a chod domácnosti v hmotné nouzi, může využít svého práva podat si žádost o dávku sociální péče poskytovanou z titulu sociální potřebnosti. Žádost se podává na místně příslušném sociálním odboru obecního úřadu. (odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram).

Formulář

ke stažení zde:

Za správnost návodu odpovídá:
MožíšPočet zobrazení: 10637 | Aktualizováno: 29. 09. 2013