Určení otcovství

0 0 0

 Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

 • rodné listy rodičů,
 • občanské průkazy nebo cestovní doklady rodičů,
 • rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci – u rozvedené matky,
 • úmrtní list – u ovdovělé matky,
 • těhotenský průkaz.

Základní informace

Narodí-li se svobodné, rozvedené, ovdovělé matce dítě, je možnost určit otcovství

 • narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky,
 • narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne po tom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné,
 • při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti,
 • za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, učiněným před matričním úřadem nebo před soudem,
 • prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

Postup

Protože se jedná o tzv. souhlasné prohlášení rodičů, musí se oba rodiče dostavit na matriční úřad osobně. 

Lhůta pro vyřízení

 • souhlasné prohlášení rodičů lze učinit před narozením dítěte nebo do 30 dnů po narození před zapsáním do matriky narození,
 • dodatečné určení otcovství lze učinit kdykoliv.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Správní (případně jiný) poplatek

Určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 10321 | Aktualizováno: 30. 03. 2023