Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Určení otcovství

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  rodné listy rodičů,
•  občanské průkazy nebo cestovní doklady rodičů,
•  rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci – u rozvedené matky,
•  úmrtní list – u ovdovělé matky,
•  těhotenský průkaz.

Základní informace:

Narodí-li se svobodné, rozvedené, ovdovělé matce dítě, je možnost určit otcovství:
•  narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky,
•  narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne po tom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné,
•  při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti,
•  za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, učiněným před matričním úřadem nebo před soudem,
•  prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

Postup:
Protože se jedná o tzv. souhlasné prohlášení rodičů, musí se oba rodiče dostavit na oddělení matriky, obřadů a slavností současně.

Lhůta pro vyřízení:
Souhlasné prohlášení rodičů lze učinit před narozením dítěte nebo do 30 dnů po narození před zapsáním do matriky narození.
Dodatečné určení otcovství lze učinit kdykoliv.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Správní (případně jiný) poplatek:
Určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 565, 318 402 581.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7004 | Aktualizováno: 06. 02. 2019
Využívání sociálních služeb na Příbramsku