Určení otcovství

Úřední hodiny

Pondělí8:00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-12.00
13.00-15.00
Středa8:00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-12.00
13.00-15.00

Kontakt

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, č. dveří 212

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

Další potřebné doklady, informace apod.

  • rodné listy rodičů,
  • občanské průkazy nebo cestovní doklady rodičů,
  • rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci – u rozvedené matky,
  • úmrtní list – u ovdovělé matky,
  • těhotenský průkaz.

Základní informace

Narodí-li se svobodné, rozvedené, ovdovělé matce dítě, je možnost určit otcovství:
•  narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky,
•  narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne po tom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné,
•  při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti,
•  za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, učiněným před matričním úřadem nebo před soudem,
•  prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

Postup

Protože se jedná o tzv. souhlasné prohlášení rodičů, musí se oba rodiče dostavit na oddělení matriky, obřadů a slavností současně.

Lhůta pro vyřízení

Souhlasné prohlášení rodičů lze učinit před narozením dítěte nebo do 30 dnů po narození před zapsáním do matriky narození.
Dodatečné určení otcovství lze učinit kdykoliv.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  •  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Správní (případně jiný) poplatek

Určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7338 | Aktualizováno: 06. 02. 2019