Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Vydání rodných listů pro novorozence

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, 1. patro, Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností - Jana Marková, Kateřina Matějková

Další potřebné doklady, informace apod.:
Dítě narozené z manželství:
- oddací list,
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
- souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte - lze stáhnout zde.  

Dítě narozené mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka:
- prohlášení o jménu, případně jménech dítěte, lze stáhnout zde.  
- rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu, byl-li jí vydán,

Dítě narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství:
- souhlasné prohlášení o určení otcovství, případně rozhodnutí soudu o určení otcovství,
- rodný list matky a otce dítěte,
- souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte - lze stáhnout zde. 
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz k povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá.

Základní informace:
Rodný list se vystavuje na základě hlášení o narození dítěte, které matrice předává NsP Příbram – porodnické oddělení.

Postup:
Rodiče převezmou rodný list dítěte osobně na matričním oddělení po předložení dokladu o totožnosti.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Narození je povinno oznámit matričnímu úřadu zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen. Nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznámí narození lékař, který jako první poskytl zdravotní péči, nebo fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
- zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 8174 | Aktualizováno: 06. 02. 2019