Vydání rodných listů pro novorozence

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212.

Další potřebné doklady, informace apod.:

1) Dítě narozené z manželství:
•  oddací list,
•  občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
•  souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte - lze stáhnout zde.  

2) Dítě narozené mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka:
•  prohlášení o jménu, případně jménech dítěte, lze stáhnout zde.  
•  rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
•  občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu, byl-li jí vydán.

3) Dítě narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství:
•  souhlasné prohlášení o určení otcovství, případně rozhodnutí soudu o určení otcovství,
•  rodný list matky a otce dítěte,
•  souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte - lze stáhnout zde. 
•  občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz k povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
•  pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá.

Základní informace:
Rodný list se vystavuje na základě hlášení o narození dítěte, které matrice předává NsP Příbram – porodnické oddělení.

Postup:
Rodiče převezmou rodný list dítěte osobně na matričním oddělení po předložení dokladu o totožnosti.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Narození je povinno oznámit matričnímu úřadu zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen. Nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznámí narození lékař, který jako první poskytl zdravotní péči, nebo fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Kde můžete získat další informace:
tel. 318 402 565, 318 402 581.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 9427 | Aktualizováno: 06. 02. 2019