Vydání rodných listů pro novorozence

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

Dítě narozené z manželství:

 • oddací list,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte - lze stáhnout zde.  

Dítě narozené mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka:

 • prohlášení o jménu, případně jménech dítěte, lze stáhnout zde.  
 • rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu, byl-li jí vydán.

Dítě narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství:

 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, případně rozhodnutí soudu o určení otcovství,
 • rodný list matky a otce dítěte,
 • souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte - lze stáhnout zde. 
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz k povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená, úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá.

Základní informace

Rodný list se vystavuje na základě hlášení o narození dítěte, které matrice předává NsP Příbram – porodnické oddělení.

Postup

Rodiče převezmou rodný list dítěte osobně na matričním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Narození je povinno oznámit matričnímu úřadu zdravotnické zařízení, v němž byl porod ukončen. Nebyl-li porod ukončen ve zdravotnickém zařízení, oznámí narození lékař, který jako první poskytl zdravotní péči, nebo fyzická osoba, která se o narození dozvěděla.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Správní (případně jiný) poplatek

Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 13567 | Aktualizováno: 30. 03. 2023