Vydání rozhodnutí o změně využití území

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Odbor Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram,
na adrese - Na Příkopech 105, Příbram I,
1. patro (vpravo a vlevo v přední části budovy)

Základní informace:
Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.
Rozhodnutí o změně využití území vyžadují
a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1,
b) stanovení dobývacího prostoru,
c) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,
d) hřbitovy,
e) změny druhu pozemku, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,
f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

Další potřebné doklady, informace, apod.:
Vyplněná žádost + další doklady uvedené v části B příp. C příp. D formuláře žádosti

 

 

Formulář je k dispozici na stavebním úřadu, Na Příkopech 105, Příbram I
nebo ke stažení zde:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ verze PDF

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ verze WORD

 

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Související právní předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace:
Na stránkách stavebního úřadu - zde
nebo na telefonních číslech 318 402 461 – 471

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr Nováček - referent stavebního úřadu

 

 

 

 Počet zobrazení: 6176 | Aktualizováno: 29. 09. 2013