Vydávání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram


Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, 1. patro - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností - tel. 318 402 582.

Další potřebné doklady, informace apod.:
- pokud byl (byla) zemřelý (zemřelá) ženatý (vdaná) – občanský průkaz zemřelého, rodný list, oddací list, rodné číslo pozůstalého manžela (manželky),
- pokud byl (byla) zemřelý (zemřelá) svobodný (svobodná) –občanský průkaz zemřelého, rodný list,
- pokud byl (byla) zemřelý (zemřelá) rozvedený – občanský průkaz zemřelého, rodný list,
- pokud byl (byla) zemřelý (zemřelá) vdovec (vdova) – občanský průkaz zemřelého, rodný list, úmrtní list manžela (manželky).

Základní informace:
Úmrtní list se vystavuje na základě oznámení o úmrtí poskytovatelem zdravotních služeb příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popřípadě od provedení pitvy na listu o prohlídce mrtvého.

Postup:
Matriční oddělení vystavený úmrtní list vydá po předložení platného dokladu totožnosti žadatele nebo jej zašle na doručenku do vlastních rukou.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
O úmrtní list mohou požádat členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci nebo zástupci zplnomocněni členy rodiny). Fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Formulář, kde je k dispozici:
Při vydání prvopisu není formulář.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správnímu poplatku.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 3507 | Aktualizováno: 28. 02. 2014