Vydání úmrtních listů pro zemřelé v matričním obvodě Příbram


Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19 Příbram I - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností - I. patro, č. dveří 212

Kontaktní osoba: Ivana Vojířová

Základní informace:
Úmrtní list se vystavuje na základě oznámení o úmrtí poskytovatelem zdravotních služeb příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popřípadě od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

Postup:
Matriční úřad vystavený úmrtní list vydá po předložení platného dokladu totožnosti nebo jej zašle dodejkou do vlastních rukou objednavateli pohřbu.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
- zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správnímu poplatku.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5079 | Aktualizováno: 06. 02. 2019