Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19  Příbram I, 1. patro, č. dveří 215.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  občanský průkaz nebo cestovní pas,
•  rodný list,
•  případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky),
•  popřípadě výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (má-li žadatel pouze cestovní pas).

Základní informace:
Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo „bezdomovec“ při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Postup:
Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit na:
•  matriční úřad podle místa trvalého pobytu,
•  matriční úřad podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny,
•  na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.

Lhůta pro vyřízení:
Tato situace je řešena bezodkladně.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne vydání a na žádost státního občana ČR nebo "bezdomovce" nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby.

Formulář, kde je k dispozici:
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je k dispozici na oddělení matriky, obřadů a slavností.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
•  zákon č.301/2000 Sb.,o matrikách, o jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, o jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.

Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Poznámky:
MěÚ Příbram-vyřizuje pro snoubence z celé ČR, pokud uzavírají sňatek v těchto obcích matričního obvodu: Bohutín, Dubenec, Dubno, Háje, Kotenčice, Láz, Lhota u Příbramě, Modřovice, Narysov, Občov, Podlesí Příbram, Suchodol, Třebsko, Trhové Dušníky, Vysoká u Příbramě.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 580.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 4272 | Aktualizováno: 28. 02. 2014