Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.:

  • občanský průkaz ČR nebo platný cestovní doklad ČR (je-li předložen cestovní doklad musí snoubenec dále předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním vztahu a o místě trvalého pobytu)
  • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
  • rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list manžela (manželky).

Základní informace

Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec“), jemuž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládá státní občan České republiky nebo „bezdomovec“ při uzavření manželství v cizině před orgánem cizího státu.

Postup

Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit na:

  • matriční úřad podle místa trvalého pobytu,
  • matriční úřad podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny,
  • na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.

Lhůta pro vyřízení

Žádost je vyřízena bezodkladně. 

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise na žádost státního občana ČR nebo "bezdomovce" nebo jím zplnomocněné fyzické osoby a platí 6 měsíců ode dne vydání.

Formulář, kde je k dispozici

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení matriky.

Právní předpis podle kterého se postupuje

  • zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, o jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, o jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích,
  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád.

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatek je stanoven ve výši 500 Kč.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím zdejšího matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Poznámky

MěÚ Příbram-vyřizuje pro snoubence z celé ČR, pokud uzavírají sňatek v těchto obcích matričního obvodu: Bohutín, Dubenec, Dubno, Háje, Kotenčice, Láz, Lhota u Příbramě, Modřovice, Narysov, Občov, Podlesí Příbram, Suchodol, Třebsko, Trhové Dušníky, Vysoká u Příbramě.

Kde získáte další informace:

¨Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5925 | Aktualizováno: 02. 02. 2024