Žádost o převzetí záštity

0 0 0

Záštita města Příbram je projevem zájmu a způsobem morální podpory pořadatelům kulturních, sportovních, a dalších veřejně prospěšných aktivit na území města. Z poskytnutí záštity neplyne žadateli nárok na finanční ani jinou hmotnou podporu, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor komunikace a cestovního ruchu

Dokumenty ke stažení

Vzor žádosti pro udělení záštity města 

Postup pro udělování záštity města Příbram

Záštita města Příbram může být poskytnuta nad významnými a mimořádnými společenskými, kulturními, sportovními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města. Za důležité a prospěšné jsou považovány akce, jejichž pořádání zvyšuje městu prestiž a oslovuje významné skupiny veřejnosti, jako jsou například festivaly, představení, koncerty, přehlídky, výstavy a soutěže, prezentující hodnoty svobody, demokracie, spravedlnosti a humanity, závažná umělecká sdělení či aktivity skupin veřejnosti zasluhující podporu. Poskytnutí záštity města jim dodává vážnosti a významu.

Podmínky pro udělení záštity jsou následující:

  1. splnění výše uvedených předpokladů
  2. přijetí závazku, že informace o převzetí záštity bude uvedena na všech souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty, pozvánky, katalogy, atd.),
  3. informace o záštitě bude prezentována při samotné akci a v médiích,
  4. uvedení loga města, pokud k jeho užití bude udělen souhlas, na propagačních materiálech v odpovídající velikosti a na odpovídajícím místě.

Záštita je poskytována na základě písemné žádosti pořadatele akce v případě, že splňuje výše uvedené podmínky. Žádost je třeba adresovat na starostu města, o jehož záštitu je žádáno. V žádosti je třeba uvést co nejvíce informací podstatných pro posouzení  dané akce, viz vzor žádosti. Žádosti shromažďuje a vyřizuje Odbor komunikace a cestovního ruchu Městského úřadu Příbram. O poskytnutí záštity města Příbram rozhoduje starosta města po projednání v poradě starosty. O svém rozhodnutí informuje na nejbližším zasedání Radu města. Záštita se poskytuje písemně ve formě oznámení o poskytnutí záštity. Pořadatelům akce, nad kterými město převzalo záštitu, může být udělen souhlas k užívání loga města Příbram*, a to k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. Tuto skutečnost je nutné uvést v žádosti.

* Souhlas s použitím loga města uděluje Odbor komunikace a cestovního ruchu na základě pověření Rady města Příbram.Počet zobrazení: 7240 | Aktualizováno: 06. 01. 2022