Žádost o vydání občanského průkazu

0 0 0

Další informace        

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 

Další potřebné doklady, informace apod.

1) z důvodu ztráty OP, odcizení OP, poškození nebo zničení OP:

 •  rodný list (nebo platný cestovní pas, řidičský průkaz),

2) z důvodu změny stavu (provdáním) a změny trvalého pobytu:

 • dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně stavu společně s oddacím listem, 
 • dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu,

3) z důvodu změny stavu (ovdověním) a změny stavu (rozvodem):

 • dosavadní občanský průkaz a úmrtní list partnera,
 • dosavadní občanský průkaz a rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci,

4) občan, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu, předloží rodný list, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, OP opatrovníka nebo zákonného zástupce

5) první občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství:

 • rodný nebo křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu – v českém jazyce),
 • osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní pas.

Vydání prvního občanského průkazu (žadatelem je občan, který dovršil 15 let)

 • rodný list žadatele,
 • platný cestovní pas žadatele nebo rodný list jednoho z rodičů (na prokázání státního občanství),
 • občanský průkaz rodiče, který žadatele doprovází (pouze v případě, že žadatel je mladší 15 let).
  Podání žádosti je bezplatné pokud občan dovršil věk 15 let, tento OP má platnost 10 let (žádost podat nejpozději do 1 měsíce po dovršení 15 let věku žadatele).

Základní informace

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, podává žádost opatrovník nebo zákonný zástupce. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání jeho zákonný zástupce, podmínky stejné jako u prvního občanského průkazu.

Dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.

Postup

Vydání občanského průkazu (s patřičnými doklady) je možné zažádat:

 • osobně na MěÚ Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I (1. patro),
 • prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území ČR,
 • prostřednictvím úřadů městských částí Prahy,
 • prostřednictvím magistrátů měst na území České republiky,
 • prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky - Na Pankráci, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání) - pouze doklady ve zkrácené lhůtě 24 hodin. - www.mvcr.cz

Postup se nevztahuje na

Občany, kteří nemají uděleno státní občanství ČR (tzn. nejsou držiteli platného cestovního pasu ČR nebo osvědčení o nabytí státního občanství ČR) a nemají trvalý pobyt na území ČR.

Lhůta pro vyřízení

Občanský průkaz se vyhotoví občanovi:

 • 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému úřadu,
 • 5 pracovních dnů,
 • 24 hodin v pracovních dnech.

  Občan je povinen zažádat o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do OP nebo po ztrátě či odcizení OP.

Doba platnosti občanského průkazu

 • 10 let,
 • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let,
 • 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.

Formulář, kde je k dispozici

Formuláře o vydání občanského průkazu se nevyplňují, fotografie se nepředkládají (vše probíhá elektronicky).

Jak nahlásit ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu

Při ztrátě či odcizení občanského průkazu lze tuto událost nahlásit na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností osobně nebo prostřednictvím své soukromé datové schránky (tj. datová schránka pro fyzickou osobu). 

Toto ohlášení nevyžaduje žádnou speciální žádost, postačí volnou formou napsat své osobní údaje (tj. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt) a popsat událost, ke které došlo (tj. jak k události došlo a zda se jedná o ztrátu nebo odcizení). 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností po doručení tohoto oznámení datovou zprávou občanský průkaz zablokuje. 

Následně je občan povinen se do 15 dnů ode dne, kdy oznámení datovou zprávou podal, dostavit osobně na úřad obce s rozšířenou působností k podání žádosti o vydání nového občanského průkazu. U podání žádosti je nutné předložit nějaký doklad prokazující totožnost (tj. platný cestovní pas nebo řidičský průkaz nebo originál rodného listu) a uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč. 

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

 • ve lhůtě 30 dnů - 100 Kč,
 • ve lhůtě 5 pracovních dnů - 300 Kč,
 • ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech - 500 Kč. 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

 • ve lhůtě 5 pracovních dnů - 500 Kč,
 • ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech - 1.000 Kč.

Jiné správní poplatky

 • ve výši 200 Kč za občanský průkaz odcizený, ztracený, poškozený,
 • ve výši 100 Kč za převzetí nového občanského průkazu na jiném úřadě, než kde byla žádost podána.

  Správní poplatek se platí při podání žádosti o vydání občanského průkazu v hotovosti či platební kartou v pokladně, na přepážce pouze platební kartou.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Poznámky

Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 10.000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá

Jana BarákováPočet zobrazení: 96785 | Aktualizováno: 30. 01. 2024