Žádost o vydání občanského průkazu


Na Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů jsou k vyzvednutí připraveny občanské průkazy s datem podání žádosti do 28.04.2021 včetně. Průkazy lze vyzvednout osobně v úředních hodinách.

Úřední hodiny          Stav na přepážkách on-line          Elektronické objednání 

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19  Příbram I, 1. patro. 

Další potřebné doklady, informace apod.:

Vždy předložit dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu.

Specifické případy:

1) z důvodu ztráty OP, odcizení OP, poškození nebo zničení OP:
•  potvrzení o občanském průkazu (pokud bylo vystaveno) – rodný list (nebo platný cestovní pas, řidičský průkaz),

2) z důvodu změny stavu (provdáním) a změny trvalého pobytu:
•  dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně stavu společně s oddacím listem, 
•  dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu,

3) z důvodu změny stavu (ovdověním) a změny stavu (rozvodem):
•  dosavadní občanský průkaz a úmrtní list partnera
•  dosavadní občanský průkaz a rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci

4) žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v OP, je povinen předložit doklad o jejich získání, dosavadní OP

5) občan, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu, předloží rodný list, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, OP opatrovníka nebo zákonného zástupce

6) první občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství:
•  rodný nebo křestní list,
•  doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
•  doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu – v českém jazyce),
•  případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana,
•  osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní pas.

Vydání I. občanského průkazu (žadatelem je občan, který dovršil 15-ti let):

•  rodný list žadatele,
•  platný cestovní pas žadatele nebo rodný list jednoho z rodičů (na prokázání státního občanství),
•  občanský průkaz rodiče, který žadatele doprovází (pouze v případě, že žadatel je mladší 15-ti let).
Podání žádosti je bezplatné pokud občan dovršil věk 15 let, tento OP má platnost 10 let (žádost podat nejpozději do 1 měsíce po dovršení 15 let věku žadatele.

Základní informace:

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, podává žádost opatrovník nebo zákonný zástupce. Za občana mladšího 15 ti let žádá o vydání jeho zákonný zástupce, podmínky stejné jako u I. občanského průkazu.

Dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.

Postup:

Vydání občanského průkazu (s patřičnými doklady) je možné zažádat:
•  osobně na MěÚ Příbram, Odbor občanských agend, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Příbram I, gen. Tesaříka 19 (I. patro)
•  prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území ČR
•  prostřednictvím úřadů městských částí Praha,
•  prostřednictvím magistrátů měst na území Čeké republiky,
•  prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky - Na Pankráci, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání) - pouze doklady ve zkrácené lhůtě 24 hodin. 

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách (platné od 16.02.2021 do odvolání):

• pondělí, středa: 8:00 - 11:00 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00 hod.
• úterý, čtvrtek: 8:00 - 11:00 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00 hod.
• pátek: 8:00 - 11:00 hod., technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00 hod. 

Postup se nevztahuje na: 

Občany, kteří nemají uděleno státní občanství ČR (tzn. nejsou držiteli platného cestovního pasu ČR nebo osvědčení o nabytí státního občanství ČR) a nemají trvalý pobyt na území ČR.

Lhůta pro vyřízení:

Občanský průkaz se vyhotoví občanovi:
•  30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému úřadu,
•  5 pracovních dnů,
•  24 hodin v pracovních dnech.

Občan je povinen zažádat o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do OP nebo po ztrátě či odcizení OP.

Doba platnosti občanského průkazu:

•  10 let,
•  5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let,
•  35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.

Formulář, kde je k dispozici:

Formuláře o vydání občanského průkazu se nevyplňují, fotografie se nepředkládají, (vše probíhá elektronicky).

Právní předpis podle kterého se postupuje:

•  zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Související předpisy:

•  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
•  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let:

•  ve lhůtě 30 dnů - 50,- Kč,
•  ve lhůtě 5 pracovních dnů - 300,- Kč,
•  ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech - 500,- Kč. 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě:

•  ve lhůtě 5 pracovních dnů - 500,- Kč,
•  ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech - 1.000,- Kč.

Jiné správní poplatky:

•  ve výši 100,- Kč za občanský průkaz odcizený, ztracený, poškozený,
•  ve výši 100,- Kč za převzetí nového občanského průkazu na jiném úřadě, než kde byla žádost podána,
•  ve výši 200,- Kč za zapsání titulu nebo vědecké hodnosti, nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu.

Kde získáte další informace:

•  tel. 318 402 587, 318 402 588, 318 402 589.
•  další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Poznámky:

Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.

Za správnost návodu odpovídá:
Marcela VívodováPočet zobrazení: 62183 | Aktualizováno: 20. 10. 2020