Žádost o vydání občanského průkazu

Na Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů jsou k vyzvednutí připraveny občanské průkazy s datem podání žádosti do 01.07.2021 včetně. Průkazy lze vyzvednout osobně v úředních hodinách.

Úřední hodiny

Pondělí8:00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-12.00
13.00-15.00
Středa8:00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-12.00
13.00-15.00

Kontakt

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Další informace

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19  Příbram I, 1. patro. 

Další potřebné doklady, informace apod.

Vždy předložit dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu.

Specifické případy

1) z důvodu ztráty OP, odcizení OP, poškození nebo zničení OP:

 • potvrzení o občanském průkazu (pokud bylo vystaveno) – rodný list (nebo platný cestovní pas, řidičský průkaz),

2) z důvodu změny stavu (provdáním) a změny trvalého pobytu:

 • dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně stavu společně s oddacím listem, 
 •  dosavadní občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu,

3) z důvodu změny stavu (ovdověním) a změny stavu (rozvodem):

 • dosavadní občanský průkaz a úmrtní list partnera
 •  dosavadní občanský průkaz a rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci

4) žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v OP, je povinen předložit doklad o jejich získání, dosavadní OP

5) občan, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu, předloží rodný list, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, OP opatrovníka nebo zákonného zástupce

6) první občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství:

 • rodný nebo křestní list,
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
 • doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu – v českém jazyce),
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana,
 •  osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní pas.

Vydání I. občanského průkazu (žadatelem je občan, který dovršil 15-ti let)

 • rodný list žadatele,
 • platný cestovní pas žadatele nebo rodný list jednoho z rodičů (na prokázání státního občanství),
 • občanský průkaz rodiče, který žadatele doprovází (pouze v případě, že žadatel je mladší 15-ti let).
  Podání žádosti je bezplatné pokud občan dovršil věk 15 let, tento OP má platnost 10 let (žádost podat nejpozději do 1 měsíce po dovršení 15 let věku žadatele.

Základní informace

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, podává žádost opatrovník nebo zákonný zástupce. Za občana mladšího 15 ti let žádá o vydání jeho zákonný zástupce, podmínky stejné jako u I. občanského průkazu.

Dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.

Postup

Vydání občanského průkazu (s patřičnými doklady) je možné zažádat:

 • osobně na MěÚ Příbram, Odbor občanských agend, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Příbram I, gen. Tesaříka 19 (I. patro)
 • prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na území ČR
 • prostřednictvím úřadů městských částí Praha,
 • prostřednictvím magistrátů měst na území Čeké republiky,
 • prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky - Na Pankráci, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání) - pouze doklady ve zkrácené lhůtě 24 hodin. 

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách (platné od 16.02.2021 do odvolání)

 • pondělí, středa: 8:00 - 11:00 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00 hod.
 • úterý, čtvrtek: 8:00 - 11:00 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00 hod.
 • pátek: 8:00 - 11:00 hod., technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00 hod. 

Postup se nevztahuje na

Občany, kteří nemají uděleno státní občanství ČR (tzn. nejsou držiteli platného cestovního pasu ČR nebo osvědčení o nabytí státního občanství ČR) a nemají trvalý pobyt na území ČR.

Lhůta pro vyřízení

Občanský průkaz se vyhotoví občanovi:

 • 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému úřadu,
 • 5 pracovních dnů,
 • 24 hodin v pracovních dnech.

  Občan je povinen zažádat o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do OP nebo po ztrátě či odcizení OP.

Doba platnosti občanského průkazu

 • 10 let,
 • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let,
 • 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let.

Formulář, kde je k dispozici

Formuláře o vydání občanského průkazu se nevyplňují, fotografie se nepředkládají, (vše probíhá elektronicky).

Právní předpis podle kterého se postupuje

 • zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

 • ve lhůtě 30 dnů - 50,- Kč,
 • ve lhůtě 5 pracovních dnů - 300,- Kč,
 • ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech - 500,- Kč. 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

 • ve lhůtě 5 pracovních dnů - 500,- Kč,
 • ve lhůtě 24 hodin v pracovních dnech - 1.000,- Kč.

Jiné správní poplatky

 • ve výši 100,- Kč za občanský průkaz odcizený, ztracený, poškozený,
 • ve výši 100,- Kč za převzetí nového občanského průkazu na jiném úřadě, než kde byla žádost podána,
 • ve výši 200,- Kč za zapsání titulu nebo vědecké hodnosti, nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Poznámky

Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.

Za správnost návodu odpovídá

Marcela VívodováPočet zobrazení: 64816 | Aktualizováno: 20. 07. 2021