Změny ve vydávání občanských průkazů od 2.8.2021

0 0 0

Dne 2.8.2021 nabývá účinnosti zákon, kterým se mimo jiné mění zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. konkrétně dojde k těmto změnám: 

 • Všechny vydávané strojově čitelné občanské průkazy ((dále jen "OP") budou obsahovat biometrický snímek obličeje a u občanů starších 12 let otisk prstu z každé ruky.
 • Do OP se nebudou zapisovat akademické tituly.
 • K podání žádosti nelze zmocnit jinou osobu. 
 • Převzetí OP bude nově možné taky na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.
 • Při ohlášení ztráty, odcizení nebo zneužití OP se nebudou vydávat potvrzení o OP. Nově se nebudou vydávat ani potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP. 
 • Při převzetí OP je žadatel povinen odevzdat dosavadní OP. Správní orgán provede jeho znehodnocení a pokud o to žadatel požádá, správní orgán mu znehodnocený průkaz ponechá. Toto však neplatí v případě padělaného nebo pozměněného OP. 
 • Policii ČR se bude hlásit nejen odcizení, ale také ztráta OP. 

K 1.8.2021 byly zneplatněny všechny doposud vydané BOK (bezpečnostní osobní kód). Nadále bude zadávání BOK nepovinné - dobrovolně jej mohou zadávat občané starší 15 let. 

Doba platnosti občanského průkazu bude následující: 

 • Pro občany, jimž nebude možné z důvodu dočasné indispozice pořídit otisk prstu z každé ruky, bude platnost OP 1 rok. 
 • OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva se od 2.8.2021 již nevydávají.
 • Ostatní platnosti OP zůstávají nezměněny, tedy pro občany mladší 15 let - platnost 5 let, pro občany ve věku 15-70 let - platnost 10 let a pro občany ve věku nad 70 let - platnost 35 let. 

Skončení platnosti občanského průkazu: 

 • Nově skončí platnost OP ihned po ohlášení zneužití, převzetím nového OP nebo odevzdáním nalezeného OP. 
 • Automaticky skončí platnost OP po 45 dnech od změny místa trvalého pobytu, změny jména, případně jmen a příjmení, změny rodného čísla (pokud je uvedeno v OP) a změny pohlaví. 
 • Pokud je v OP uveden údaj o rodinném stavu, automaticky skončí platnost OP po 45 dnech od jeho změny (např. sňatkem, rozvodem, úmrtím).
 • Ve všech případech bude občan o skončení platnosti OP informován 60 dnů před skončením platnosti, a to zasláním informace do datové schránky nebo e-mailu, nebo zasláním SMS zprávy (pokud je některý z těchto údajů veden v registru obyvatel).

Výše uvedeným zákonem došlo k některým změnám zákona o správních poplatcích, kdy např. přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let nově zpoplatněno částkou 100 Kč (doposud to bylo 50 Kč) nebo přijetí žádosti o vydání OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy bude nově zpoplatněno částkou 200 Kč (dospodu to bylo 100 Kč). Počet zobrazení: 1056 | Aktualizováno: 17. 08. 2021