Zápis narození občana ČR do Zvláštní matriky v Brně

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

  • cizozemský rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
  • oddací list rodičů,
  • svobodná matka – rodný list, případně zápis o určení otcovství,
  • rozvedená matka – rozsudek o rozvodu manželství, příp. zápis o určení otcovství,
  • ovdovělá matka – úmrtní list manžela, příp. zápis o určení otcovství,
  • průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní doklad,
  • doklad o státním občanství ČR.

Základní informace:

Do Zvláštní matriky Brno se zapisují narození občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.

Postup

Podklady pro zápis do Zvláštní matriky Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Rodný list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli.

Lhůta pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci.

Formulář, kde je k dispozici

Zápis se sepíše na kterémkoli matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině, event. lze stáhnout zde.                                                                                                                                

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Správní (případně jiný) poplatek

Zápis narození nepodléhá správnímu poplatku.

Kde získáte další informace

Další informace naleznete na webových stránkách Zvláštní matriky Brno nebo Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7322 | Aktualizováno: 02. 02. 2024