Zápis narození občana ČR do Zvláštní matriky v Brně

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  cizozemský rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
•  oddací list rodičů,
•  svobodná matka – rodný list, případně zápis o určení otcovství,
•  rozvedená matka – rozsudek o rozvodu manželství, příp. zápis o určení otcovství,
•  ovdovělá matka – úmrtní list manžela, příp. zápis o určení otcovství,
•  průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní doklad,
•  doklad o státním občanství ČR.

Základní informace:
Do Zvláštní matriky Brno se zapisují narození občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.

Postup:
Podklady pro zápis do Zvláštní matriky narození Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Rodný list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli.

Lhůta pro vyřízení:
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci.

Formulář, kde je k dispozici:
Zápis se sepíše na kterémkoli matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině, event. lze stáhnout zde.  

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Zápis narození nepodléhá správnímu poplatku.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 565, 318 402 581.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 4924 | Aktualizováno: 07. 02. 2019