Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do Zvláštní matriky v Brně

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  cizozemský úmrtní list s překladem a příslušnými ověřeními
•  občanský průkaz nebo cestovní pas zemřelého (nebo doklad o státním občanství ČR)
•  rodný list, příp. oddací list, rozsudek o rozvodu zemřelého, u ovdovělých – úmrtní list manžela (manželky)

Základní informace:
Do Zvláštní matriky Brno se zapisují úmrtí občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.

Postup:
Podklady pro zápis do Zvláštní matriky úmrtí Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Úmrtní list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
O zápis úmrtí státního občana ČR do zvláštní matriky mohou požádat: členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci nebo zástupci zplnomocněni členy rodiny).

Formulář, kde je k dispozici:
Zápis se sepíše na kterémkoli matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 582.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 4937 | Aktualizováno: 28. 02. 2014