Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19 Příbram I - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností - I. patro, č. dveří 212

Kontaktní osoba: Ivana Vojířová

Další potřebné doklady, informace apod.:
- cizozemský úmrtní list s překladem a příslušnými ověřeními
- občanský průkaz nebo cestovní pas zemřelého (nebo doklad o státním občanství ČR)
- rodný list, příp. oddací list, rozsudek o rozvodu zemřelého, u ovdovělých – úmrtní list manžela (manželky)

Základní informace:
Do Zvláštní matriky Brno se zapisují úmrtí občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.

Postup:
Podklady pro zápis do Zvláštní matriky úmrtí Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Úmrtní list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
O zápis úmrtí státního občana ČR do zvláštní matriky mohou požádat: členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci nebo zástupci zplnomocněni členy rodiny).

Formulář, kde je k dispozici:
Zápis se sepíše na kterémkoli matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena Ziopulosová



Počet zobrazení: 4353 | Aktualizováno: 28. 02. 2014