Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do Zvláštní matriky v Brně

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

  • cizozemský úmrtní list s překladem a příslušnými ověřeními
  • občanský průkaz nebo cestovní pas zemřelého (nebo doklad o státním občanství ČR)
  • rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu zemřelého nebo u ovdovělých – úmrtní list manžela (manželky).

Základní informace

Do Zvláštní matriky Brno se zapisují úmrtí občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.

Postup

Podklady pro zápis do Zvláštní matriky úmrtí Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Úmrtní list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli.

Lhůta pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

O zápis úmrtí státního občana ČR do zvláštní matriky mohou požádat: členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci nebo zástupci zplnomocněni členy rodiny).

Formulář, kde je k dispozici:

Zápis je možné sepsat na kterémkoli matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Správní (případně jiný) poplatek:

Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Kde získáte další informace

Další informace naleznete na webových stránkách Zvláštní matriky Brno nebo Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr. cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 6935 | Aktualizováno: 30. 03. 2023