Zápis o úmrtí občana ČR v cizině do Zvláštní matriky v Brně

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Základní informace

Do Zvláštní matriky Brno se zapisují úmrtí občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.

Postup

V případě úmrtí občana ČR v cizině se vyřizuje zápis do Zvláštní matriky Brno a vydání českého úmrtního listu. Žádost o zápis lze podat na kterékoli matrice v celé ČR, nezávisle na trvalém pobytu zemřelého či pozůstalého. Podklady a žádost pro zápis do zvláštní matriky zasílá matriční úřad, kde byla žádost sepsána. Úmrtní list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět matričnímu úřadu k předání žadateli nebo zašle přímo žadateli na adresu. 

Lhůta pro vyřízení

Zvláštní matrika Brno provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

O zápis úmrtí státního občana ČR do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové rodiny (tj. manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk, sourozenec),
 • zplnomocněný zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem,
 • vypravovatel pohřbu,
 • osoba, která se zemřelým žila ve společné domácnosti, 
 • osoba, která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem. 

Další potřebné doklady, informace apod.

 • cizozemský úmrtní list s příslušnými ověřeními a překladem do jazyka českého, 
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad zemřelého (nebo doklad o státním občanství ČR),
 • rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu manželství zemřelého nebo u ovdovělých úmrtní list manžela(ky). 

Formulář, kde je k dispozici:

 • kterýkoliv matriční úřad v ČR,
 • zastupitelský úřad ČR, 
 • lze stáhnout zde.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Správní (případně jiný) poplatek:

Žádost nepodléhá správním poplatkům.

Kde získáte další informace

Další informace naleznete na webových stránkách Zvláštní matriky Brno nebo Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7578 | Aktualizováno: 13. 02. 2024