Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 215.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  cizozemský oddací list s překladem a příslušnými ověřeními,
•  rodný list žadatele,
•  průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas,
•  rozsudek o rozvodu – u rozvedeného žadatele,
•  úmrtní list – u ovdovělého žadatele.

Základní informace:
Do Zvláštní matriky Brno se zapisuje manželství občanů ČR, kteří byli oddáni na území cizího státu.

Postup:
Osobní návštěva oddělení matriky, obřadů a slavností Příbram a vyplnění zápisu. Podklady pro zápis do zvláštní matriky manželství Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Oddací list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli.

Lhůta pro vyřízení:
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

Formulář, kde je k dispozici:
Formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u všech matričních úřadů nebo u zastupitelských úřadů ČR. Zápis se sepíše na kterémkoliv matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č.301/2000Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
•  zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
•  zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 580

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5832 | Aktualizováno: 29. 09. 2013