Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

 • cizozemský oddací list s překladem a příslušnými ověřeními,
 • rodný list žadatele,
 • průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • rozsudek o rozvodu – u rozvedeného žadatele,
 • úmrtní list – u ovdovělého žadatele.

Základní informace

Do Zvláštní matriky Brno se zapisuje manželství občanů ČR, kteří byli oddáni na území cizího státu.

Postup

Podklady pro zápis do Zvláštní matriky Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Oddací list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli.

Lhůta pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

Formulář, kde je k dispozici

Zápis je možné sepsat na kterémkoli matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č.301/2000Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém,
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek

Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Kde získáte další informace

Další informace naleznete na webových stránkách Zvláštní matriky Brno nebo Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 9000 | Aktualizováno: 30. 03. 2023