Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

 

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19 Příbram I - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností - I. patro, č. dveří 215

Kontaktní údaje: Helena Ziopulosová

Další potřebné doklady, informace apod.:
- cizozemský oddací list s překladem a příslušnými ověřeními
- rodný list žadatele
- průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas
- rozsudek o rozvodu – u rozvedeného žadatele
- úmrtní list – u ovdovělého žadatele

Základní informace:
Do Zvláštní matriky Brno se zapisuje manželství občanů ČR, kteří byli oddáni na území cizího státu.

Postup:
Osobní návštěva oddělení matriky, obřadů a slavností Příbram a vyplnění zápisu. Podklady pro zápis do zvláštní matriky manželství Brno zasílá matriční úřad, kde byl zápis sepsán. Oddací list vystaví Zvláštní matrika Brno a zašle zpět k předání žadateli.

Lhůta pro vyřízení:
Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

Formulář, kde je k dispozici:
Formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u všech matričních úřadů nebo u zastupitelských úřadů ČR. Zápis se sepíše na kterémkoliv matričním úřadě nebo se podává u zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č.301/2000Sb.,o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Prvopis nepodléhá správním poplatkům.

Kde získáte další informace:
na www stránkách:www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5417 | Aktualizováno: 29. 09. 2013