Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212, 215.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  průkaz totožnosti žadatele,
•  matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní
•  jde-li o nezletilou osobu-písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
•  doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
•  doklad o státním občanství manžela, který je cizincem (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem)
•  případný písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.

Základní informace:
Příjmení žen tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat v mužském tvaru, jde-li o cizinku, státní občanu ČR, která má, nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, státní občanku ČR, jejíž manžel je cizinec nebo občanku ČR, která je jiné než české národnosti. Žádost lze podat zpětně, to jest v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví dosud užívá příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou z těchto uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.

Postup se nevztahuje na:
Postup se nevztahuje na občany cizích států žijících v ČR.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:

1) Žena:
•  cizinka, která uzavřela manželství na území ČR se státním občanem ČR nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem ČR,
•  státní občanka ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území ČR nebo v cizině,
•  státní občanka ČR, jejíž manžel je cizinec a uzavřela manželství na území ČR nebo v cizině,
•  státní občanka ČR, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území ČR nebo v cizině.

2) Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je:
•  cizincem, který se narodil na území ČR,
•  státním občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území ČR nebo v cizině,
•  státním občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území ČR nebo v cizině,
•  státním občanem ČR, který je jiné, než české národnosti a narodil se na území ČR nebo v cizině.

Nositelka příjmení, česká občanka, popřípadě rodiče nezletilé české občanky, která se hlásí k jiné národnosti než české, může požádat o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice, to jest, bez odpovídající koncovky (v mužském tvaru), předloží matričnímu úřadu písemnou žádost o provedení zápisu tohoto příjmení do matriční knihy spolu s prohlášením o příslušnosti k národnostní menšině. Žádost lze podat u kteréhokoliv matričního úřadu a její podání není časově omezeno.

Další účastníci řízení:
- druhý rodič dítěte
- dítě starší 15 let

Formulář, kde je k dispozici:
Na MěÚ Příbram - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Zápis nepodléhá správnímu poplatku.

Opravné prostředky:
Při nevyhovění žádosti se lze do 15 dnů od doručení nevyhovění žádosti odvolat ke Středočeskému krajskému úřadu v Praze prostřednictvím Městského úřadu Příbram.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 580, 318 402 581, 318 402 565.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5051 | Aktualizováno: 28. 02. 2014