Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

 • průkaz totožnosti žadatele,
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden,
 • jde-li o nezletilou osobu, písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem)
 • případný písemný souhlas nezletilé osoby starší 12 let.

Základní informace

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat v mužském tvaru. Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru. 

Postup se nevztahuje na

Postup se nevztahuje na občany cizích států žijících v ČR.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Žena nebo rodiče dítěte ženského pohlaví. Jde-li o dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas. Není-li jeden rodič znám nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte, zapíše se mužský tvar příjmení nezletilého dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů. Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky. 

Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je

 • cizincem, který se narodil na území ČR,
 • státním občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území ČR nebo v cizině,
 • státním občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území ČR nebo v cizině,
 • státním občanem ČR, který je jiné, než české národnosti a narodil se na území ČR nebo v cizině.

Formulář, kde je k dispozici

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

Správní (případně jiný) poplatek

Zápis nepodléhá správnímu poplatku.

Opravné prostředky

Při nevyhovění žádosti se lze do 15 dnů od doručení nevyhovění žádosti odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze prostřednictvím Městského úřadu Příbram.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7997 | Aktualizováno: 19. 02. 2024