Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

 • průkaz totožnosti žadatele,
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden,
 • jde-li o nezletilou osobu, písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem)
 • případný písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.

Základní informace

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat v mužském tvaru. Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru. 

Postup se nevztahuje na

Postup se nevztahuje na občany cizích států žijících v ČR.

Lhůta pro vyřízení

30 dnů

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Žena nebo rodiče dítěte ženského pohlaví. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů. Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky. 

Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je

 • cizincem, který se narodil na území ČR,
 • státním občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území ČR nebo v cizině,
 • státním občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území ČR nebo v cizině,
 • státním občanem ČR, který je jiné, než české národnosti a narodil se na území ČR nebo v cizině.

Formulář, kde je k dispozici

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

Správní (případně jiný) poplatek

Zápis nepodléhá správnímu poplatku.

Opravné prostředky

Při nevyhovění žádosti se lze do 15 dnů od doručení nevyhovění žádosti odvolat ke Středočeskému krajskému úřadu v Praze prostřednictvím Městského úřadu Příbram.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 7531 | Aktualizováno: 30. 03. 2023