Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí,

Další potřebné doklady, informace apod.:

Zpracovanou jednoduchou dokumentaci (popř. projektovou dokumentaci), ze které bude zřejmé, že zásahem do významného krajinného prvku nebude narušena jeho obnova a nedojde k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce, včetně situačního náčrtu, doklad o vlastnictví k pozemkům, kterých se akce dotýká (viz. tiskopis formuláře).

Základní informace:

Významným krajinným prvkem (VKP) ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a registrované části krajiny. Jedná se o řízení, kdy ten, kdo zamýšlí uskutečnit zásah do významného krajinného prvku, který by mohl vést k poškození nebo zničení, případně ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti toho, kdo hodlá uskutečnit zásah do významného krajinného prvku.

Další účastníci řízení:

  • V případě vydání závazného stanoviska dle § 149 správního řádu - nejedná se o správní řízení, nejsou účastníci.
  • V případě správního řízení - vlastníci a spoluvlastníci pozemku, případně ti, o jejichž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva , právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny. Účastníkem řízení je vždy obec.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis žádosti o stanovisko k zásahu

 Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Postup podle správního řádu:

V případě je-li souhlas či nesouhlas vydáván jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby - je vydáván jako závazné stanovisko podle § 149 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
V případě není-li tomu tak je vydáváno rozhodnutí ve správním řízení.

Správní (případně jiný) poplatek:

Vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání do příslušného rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení krajského úřadu.

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání.

Související:

V případě dotčení významného prvku, u kterého má dojít také ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno dále požádat příslušný obecní úřad o povolení kácení dřevin.

Poznámky:

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Fyzická osoba, se dopustí přestupku, pokud provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody – sankce do 10.000 Kč nebo pokud závažně poškodí nebo zničí VKP – sankce do 50.000 Kč. Právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti , pokud provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody – sankce do 500.000 Kč nebo pokud závažně poškodí nebo zničí VKP – sankce do 1,000.000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Lada KrnáčováPočet zobrazení: 6915 | Aktualizováno: 29. 09. 2013