Závazné stanovisko ochrany přírody k zalesnění nad 0,5 ha

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:
Jednoduchá dokumentace (popř. projektová dokumentace) k záměru, snímek z KN mapy s doložením vlastnických vztahů, fotodokumentace stávajícího stavu vítána.

Základní informace:
Významným krajinným prvkem (VKP) „ze zákona“ jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a registrované části krajiny. Jedná se o řízení, kdy ten, kdo zamýšlí uskutečnit zásah ve významném krajinném prvku, který by mohl vést k jeho poškození nebo zničení, případně ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti toho, kdo hodlá uskutečnit zásah do významného krajinného prvku.

Další účastníci řízení:
ad 1) Nejedná se o správní řízení, nejsou účastníci.
ad 2) Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, případně ti, o jejichž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva , právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny. Účastníkem řízení je vždy obec.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis žádosti o stanovisko k zalesnění

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Postup podle správního řádu :
Dle charakteru záměru orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko dle § 149 správního řádu (ad 1) nebo správní rozhodnutí dle správního řádu (ad 2).
1) Souhlas či nesouhlas je vydáván jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby - není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
2) Vydává se rozhodnutí ve správním řízení.

Správní (případně jiný) poplatek:
Vydání závazného stanoviska není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:
ad 1) Řádným opravným prostředkem je odvolání do příslušného rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení krajského úřadu.
ad 2) Řádným opravným prostředkem je odvolání.

Související:
V případě dotčení významného prvku, u kterého má dojít také ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno dále požádat příslušný obecní úřad o povolení kácení dřevin.

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Fyzická osoba, se dopustí přestupku, pokud provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody – sankce do 20.000 Kč nebo pokud závažně poškodí nebo zničí VKP – sankce do 100.000 Kč. Právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti , pokud provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody – sankce do 1,000.000 Kč nebo pokud závažně poškodí nebo zničí VKP – sankce do 2,000.000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá:
Mgr. Běla KomancováPočet zobrazení: 3755 | Aktualizováno: 29. 09. 2013