Změna jména a příjmení

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být doloženo

 • rodný, popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad, z kterého je patrno, že žadatel je občanem ČR,
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen nebo příjmení, jde-li o nezletilé dítě - písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Základní informace

Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti případně žádosti jejích zákonných zástupců. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Žádost se podává u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu; u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. 

Lhůta pro vyřízení

30 dní, ve zvláště složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

 • fyzická osoba, v případě nezletilých dětí její zákonní zástupci,
 • fyzická osoba, která není občanem ČR, jen pokud má povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů.

Formulář, kde je k dispozici

Právní předpis, podle kterého se postupuje

 • zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Správní (případně jiný) poplatek

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení – 100 Kč,
 • povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí –  100 Kč,
 • změna jména nebo příjmení v ostatních případech – 1.000 Kč,
 • změna jména a příjmení v případě transsexuality – bez poplatků.

Opravné prostředky

Při nevyhovění žádosti se lze do 15 dnů od doručení nevyhovění žádosti odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze prostřednictvím Městského úřadu Příbram.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Za správnost návodu odpovídá

Helena Ziopulosová

 Počet zobrazení: 7657 | Aktualizováno: 30. 03. 2023