Změna jména a příjmení

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 212.

Další potřebné doklady, informace apod.:
K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být doloženo:
•  rodný, popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
•  jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
•  jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list, doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
•  doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad, z kterého je patrno, že žadatel je občanem ČR,
•  souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen nebo příjmení, jde-li o nezletilé dítě - písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Základní informace:
Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Lhůta pro vyřízení:
30 dní, ve zvláště složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, příp. žádosti jejích zákonných zástupců
Další účastníci řízení - druhý rodič dítěte.

Formulář, kde je k dispozici:
Žadatel popř. zákonný zástupce musí podat písemnou žádost o změnu.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
•  zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Náležitosti žádosti:
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:
•  jméno, popř. jména, příjmení, případně rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
•  rodné číslo,
•  místo trvalého pobytu žadatele, příp. nezletilého dítěte,
•  jméno, příp. jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
•  u nezletilých – souhlas druhého rodiče, při věku nad 15 let dítěte – souhlas nezletilého, údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
•  odůvodnění.

Správní (případně jiný) poplatek:
•  povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného – 100,- Kč,
•  povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí –  100,- Kč,
•  změna jména nebo příjmení v ostatních případech –1.000,- Kč,
•  změna jména a příjmení v případě transsexuality – bez poplatků.

Opravné prostředky:
Při nevyhovění žádosti se lze do 15 dnů od doručení nevyhovění žádosti odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze prostřednictvím Městského úřadu Příbram.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 565, 318 402 581.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena Ziopulosová

 Počet zobrazení: 5656 | Aktualizováno: 28. 02. 2014