Změna příjmení po rozvodu manželství po prošlé lhůtě na předchozí příjmení

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19 Příbram I - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností - I. patro, č. dveří 212

Kontaktní osoby: Jana MarkováKateřina Matějková

Další potřebné doklady, informace apod.:
Občanský průkaz, oddací list, rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci.

Základní informace:
Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Pokud zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení - správní poplatek v takovém případě činí 100,-Kč.
Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.

Lhůta pro vyřízení:
30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Žadatelem o změnu příjmení je ten, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.

Formulář, kde je k dispozici:
Žadatel musí podat písemnou žádost.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti:
Žádost musí obsahovat údaje o rozvodu manželství a přesné osobní údaje.

Správní (případně jiný) poplatek:
Kč 100,-

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 10011 | Aktualizováno: 28. 02. 2014