Změna příjmení po rozvodu manželství po prošlé lhůtě na předchozí příjmení

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky

Další potřebné doklady, informace apod.

  • občanský průkaz,
  • oddací list,
  • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením doložky nabytí právní moci.

Základní informace

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Pokud zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení. Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti. Žádost se podává u matričního úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele. 

Lhůta pro vyřízení

30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Žadatelem o změnu příjmení je ten, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.

Formulář, kde je k dispozici

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení matriky.

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
  • zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

Správní (případně jiný) poplatek

Správní poplatek činí 300 Kč

Za správnost návodu odpovídá

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 16154 | Aktualizováno: 02. 02. 2024