Kvalita ovzduší v Příbrami

0 0 0

V Příbrami je znečištění ovzduší měřeno pomocí měřící stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu), jejíž provoz zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ). Tato měřící stanice je umístěna v ulici Generála Kholla v Příbrami VII. Aktuální informace o naměřených hodnotách a doporučení pro občany jsou zveřejněny na adrese: http://www.chmi.czIndex kvality ovzduší a doporučení.

Smogová situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem uhličitým, oxidem dusičitým, troposférickým ozonem nebo prachovými částicemi PM10 překročí některou z prahových hodnot za podmínek v zákoně uvedených. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím pověřené organizace ČHMÚ. Současně, prostřednictvím médií a sociálních sítí, poskytuje veřejnosti informace o předpovědi pro následující období a o skupinách obyvatelstva touto situací ohrožených. Stacionárním zdrojům, které se významně podílejí na překročení úrovně znečištění v dané lokalitě, jsou stanoveny zvláštní podmínky provozu při smogové situaci. Vybraní provozovatelé stacionárních zdrojů podléhajících regulaci v souladu se svými regulačními řády omezí nebo zastaví provoz zařízení. Další možná opatření pro případ vyhlášení smogové situace:

  • řidiči automobilů by, pokud možno, neměli vyjíždět, jelikož emise z vozidel se významně podílejí na zvýšení koncentrace polétavých částic a oxidu dusičitého;
  • dalším zdrojem tohoto znečištění jsou lokální topeniště spalujících tuhá paliva, a proto se doporučuje tyto zdroje vhodně omezovat popř. využít možnosti použití ušlechtilejšího druhu paliva;
  • doporučuje se neprovádět činnosti spojené s nadměrnou prašností (např. přesun sypkých hmot, zeminy, sutě apod.). Občanům se v případě hrozící smogové situace doporučuje sledovat aktuální informace o vývoji stavu ovzduší. Podrobné informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ.

Informace o vyhlášených a odvolaných signálech je možno získat také na telefonu 318 402 477 popř. 318 402 474 nebo dotazem na e-mailové adrese: ozp@pribram.eu.

Zpracoval: Ing. Petr MilecPočet zobrazení: 7284 | Aktualizováno: 03. 10. 2022