Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Kvalita ovzduší v Příbrami

 

V Příbrami je znečištění ovzduší měřeno pomocí měřící stanice AIM (automatizovaného imisního monitoringu), jejíž provoz zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ). Tato měřící stanice je umístěna v ulici Generála Kholla v Příbrami VII.
Aktuální informace o naměřených hodnotách jsou zveřejněny na adrese: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

 

Index kvality ovzduší

Kvalita ovzduší je hodnocena tzv. „indexem kvality ovzduší“ stupnicí 1 až 6

1 až 3 - žádná omezení

4 - osoby s chronickými dýchacími potížemi nebo srdečním onemocněním by měly omezit pobyt venku na nezbytnou míru. Obecně se doporučuje omezit větrání.

5 a 6 - doporučuje se omezit pohyb venku na nezbytnou míru a vyvarovat se zvýšené tělesné námaze. Toto upozornění platí zejména pro těhotné ženy, děti do tří let a osoby starší nebo nemocné dýchacími nebo oběhovými chorobami.

Smogová situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem uhličitým, oxidem dusičitým, troposférickým ozonem nebo prachovými částicemi PM10 překročí některou z prahových hodnot za podmínek v zákoně uvedených. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím pověřené organizace ČHMÚ. Současně, prostřednictvím médií a sociálních sítí, poskytuje veřejnosti informace o předpovědi pro následující období a o skupinách obyvatelstva touto situací ohrožených. Stacionárním zdrojům, které se významně podílejí na překročení úrovně znečištění v dané lokalitě, jsou stanoveny zvláštní podmínky provozu při smogové situaci. Vybraní provozovatelé stacionárních zdrojů podléhajících regulaci v souladu se svými regulačními řády omezí nebo zastaví provoz zařízení. Další možná opatření pro případ vyhlášení smogové situace:

  • řidiči automobilů by, pokud možno, neměli vyjíždět, jelikož emise z vozidel se významně podílejí na zvýšení koncentrace polétavých částic a oxidu dusičitého;
  • dalším zdrojem tohoto znečištění jsou lokální topeniště spalujících tuhá paliva, a proto se doporučuje tyto zdroje vhodně omezovat popř. využít možnosti použití ušlechtilejšího druhu paliva;
  • doporučuje se neprovádět činnosti spojené s nadměrnou prašností (např. přesun sypkých hmot, zeminy, sutě apod.). Občanům se v případě hrozící smogové situace doporučuje sledovat aktuální informace o vývoji stavu ovzduší. Podrobné informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ.

Informace o vyhlášených a odvolaných signálech je možno získat také na telefonu 318 402 477 popř. 318 402 474 nebo e-mailové adrese: ozp@pribram.eu

Zpracoval: Ing. Petr MilecPočet zobrazení: 5090 | Aktualizováno: 23. 01. 2017
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21