Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Podklady k 3. zasedání ZM 26.01.2015

0 0 0

2.   Dodatek č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram – návrh 

3.   Schválení strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

4.   Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.750/2014

5.   Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.840/2014

6.   Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2014 do 30.09.2014

7.   Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami

8.   Prodej volného bytu č. 17 v Příbrami I, ul. Riegrova č,.p. 73 - obálkovou metodou

9.   Záměr zřízení příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram“

10.  Záměr vydání souhlasu  se zápisem  věcného  práva  do veřejného  seznamu  při případném bezúplatném převodu pozemku p.č. 4212/5 v k. ú. Příbram

11.  Návrh na sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram a společností DUVE ČR,s.r.o.

12.  Žádost o prodej části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Občov

13. Žádost o narovnání vlastnického práva ke stavbě trafostanice na pozemku p. č. st. 1792 v k. ú. Březové Hory

 Počet zobrazení: 3560 | Aktualizováno: 19. 01. 2015