Podklady k 32. zasedání ZM Příbram dne 13. 11. 2017

0 0 0

 

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2. Změna stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – návrh z valné hromady 21.09.2017, dokument
3. Římskokatolická farnost – řešení situace ve věci březohorského hřbitova, dokument 
4. Vstup města Příbram do organizace destinačního managementu Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko, z. s., dokument
5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2017 do 30.09.2017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
6. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dokument
7. Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15.12.2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry, dokument
8. Projednání stavu požární ochrany ve městě Příbram, dokument 
9. Zřizovací listina – Aquapark Příbram, p. o., dokument 
10. Žádost o dotaci – Matice Svatohorská, dokument
11. Žádost o dotaci – CK Příbram, z. s., dokument 
12. Předání majetku do vlastnictví Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o., dokument
13. Posouzení  záměru  podeje  pozemku  p. č. 1508, jehož  součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, to vše v k. ú. Příbram, dokument
14. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Březové Hory, dokument
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 659/3 o výměře cca 19 m2 z celkové výměry 1902 m2 v katastrálním území Háje u Příbramě, dokument
16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m2 z celkové výměry 13338 m2 v katastrální území Podlesí nad Litavkou, dokument
17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1483/1 o výměře cca 380 m2 z celkové výměry 8402 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
18. Záměr prodeje pozemku p. č. 334/3 v katastrálním území Žežice, dokument
19. Výkup podílu ve výši id. ½ pozemků p. č. 2333/124, p. č. 2333/142 a p. č. 2333/154, vše v k. ú. Příbram, dokument 
20. Různé
21. Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 3257 | Aktualizováno: 06. 11. 2017