Podklady ke 14. zasedání ZM dne 18.01.2016

0 0 0

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města

2. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení, dokument

3. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2015 do 30.09.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument

4. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav
a modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2016, dokument

5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2015, dokument

6. Koncepce prevence kriminality na období 2016-2018, dokument 1, dokument 2

7. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem, dokument

8. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice, dokument

9. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec, dokument

10. Žádost o prodej částí pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Příbram, Březové Hory a Zdaboř, dokument

11. Bezúplatný převod pozemků p. č. 4233/119, p. č. 4233/121, p. č. 4246/95, p. č. 4246/109,
p. č. 4246/110, p. č. 4501/11, p. č. 4514/1 vše k. ú. Příbram, dokument

12. Návrh kupní smlouvy týkající se pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín, dokument

13. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu České republiky k pozemku
p. č. 960/2, k. ú. Příbram, dokument

14. Různé

15. Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 3850 | Aktualizováno: 12. 01. 2016