Podklady k 10. zasedání ZM Příbram dne 7. 10. 2019

0 0 0

 
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 7. října 2019 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
1. b) Složení slibu člena Zastupitelstva města Příbram
1. c) Schválení programu jednání
1. d) Informace rady města
2. Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, dokument
3. Stanovení nájemného společnosti 1.SčV, a. s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2020, dokument
4. Informace o hospodaření Fondu zápůjček města Příbram za období od 19.03.2018 do 31.07.2019, dokument
5. Žádost o dotaci – Hudební festival Antonína Dvořáka, dokument 
6. Žádost o dotaci – SK SPARTAK, dokument
7. Žádost o splátkový kalendář CK Příbram, z. s., dokument
8. Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram, dokument
9. Žádost o prodej pozemku p. č. 49/57 v k. ú. Zdaboř, dokument
10. Dvě žádosti o prodej pozemku p. č. 28/50 v katastrální území Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1 o výměře 11 m2 z celkové výměry 84 m2 v katastrální území Příbram, dokument 
11. Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 o výměře cca 2690 m2 z celkové výměry 2915 m2 v katastrálním území Lazec, dokument
12. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 13.11.2017, č. usn. 863/2017/ZM, dokument
13. 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn. 624/2016/ZM, 2)  Směna pozemků v katastrálním území Březové Hory, dokument
14. Výkup pozemků v k. ú. Příbram a v k. ú. Zdaboř, včetně stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení, dokument
15. Návrh na výkup pozemků p. č. 9/23, p. č. 734/26, p. č. 734/27, p. č. 736/8, p. č. 745/4, p. č. 746/3, p. č. 747/25 a p. č. 748/3, vše v k. ú. Lazec a prodej části pozemku p. č. 647/47 v k. ú. Březové Hory, dokument
16. Rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Příbram, dokument, dokument a), dokument b), dokument c), dokument d), dokument e), dokument f), dokument g), dokument h)
17. Různé
18. Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 3207 | Aktualizováno: 26. 09. 2019