Podklady k 11. zasedání ZM Příbram dne 4. 11. 2019

0 0 0

 

P o z v á n k a
na 11. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 4. listopadu 2019 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1. b) Schválení programu jednání
1. c) Informace rady města
2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rožmitál pod Třemšínem, dokument
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lazsko, dokument
4. Žádost o prominutí smluvní pokuty /částečné prominutí smluvní pokuty/ ze Smlouvy o dílo
č. 1243/MěRK/2018 na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací uzavřené dne 04.12.2018, dokument
5. Informace o stavu a vymáhání pohledávek dlužníků MěRK k 31.07.2019, návrh na odpis nevymahatelných, resp. promlčených pohledávek dlužníků po provedené právní revizi, návrh na stanovení limitu rentability právního vymáhání, dokument
6. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2019 do 30.09.2019 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
7. Změny rozpočtu – rozpočtové opatření na rok 2019, dokument
8. Žádost o návratnou finanční výpomoc od žadatele SK SPARTAK Příbram, spolek, IČ: 61904899, dokument
9. Žádost o dotaci, dokument 
10. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 222/2015/ZM ze dne 29.06.2015, dokument
11. Různé
12. Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

 Počet zobrazení: 1999 | Aktualizováno: 23. 10. 2019